Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Сигнатура 326
Дата на постъпване 19/12/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 132а, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 3 и 4 и чл. 46 от Закона за съдебната власт РЕШИ: Избира за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет: Александър Божидаров Мумджиев, Анита Богомилова Михайлова, Елка Христова Пенчева, Мария Василева Кузманова, Милка Здравкова Варнова-Итова, Петър Кирилов Михайлов, Светлин Емилов Стефанов, Ясен Тодоров Тодоров. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 19 декември 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/12/2007 - приет(приет в зала)