Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за попълване състава на Комисията по правата на човека и вероизповеданията
Сигнатура 65
Дата на постъпване 16/09/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Рупен Оханес Крикорян за член на Комисията по правата на човека и вероизповеданията. Решението е прието от XL Народно събрание на 16 септември 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 16/09/2005 - приет(приет в зала)