Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на Програма за развитие на научния потенциал
Сигнатура 580
Дата на постъпване 27/04/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с § 69, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. РЕШИ: Приема Програмата за развитие на научния потенциал. Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 27 април 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 27/04/2005 - приет(приет в зала)