Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по доклада на Временната анкетна комисия за разследване на измамите с данъка върху добавената стойност
Сигнатура 562
Дата на постъпване 14/04/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание, след като обсъди доклада на Временната анкетна комисия за разследване на измамите с данъка върху добавената стойност, констатирайки, че ДДС-измамите са сериозен и перманентен проблем за функционирането на финансовата система и пряка заплаха за бюджета на страната, отчитайки, че измамите с ДДС представляват сериозен потенциален проблем и във връзка с предстоящото членство на България в Европейския съюз, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: 1. Приема доклада на Комисията за разследване на измамите с данъка върху добавената стойност. 2. Предлага Министерският съвет да разгледа констатациите, предложенията и препоръките в доклада на Комисията за разследване на измамите с данъка върху добавената стойност и да предприеме необходимите действия от неговата компетентност за реализирането им. 3. Докладът на комисията да се предостави на всички правоохранителни и изпълнителни органи с правомощия за противодействие на измамите с данъка върху добавената стойност, за да се предприемат необходимите мерки от тяхната компетентност и да се осигури подобряване на взаимодействието и сътрудничеството помежду им. 4. Контролът върху резултатите и предприетите мерки, във връзка с предложенията за изменения на действащите нормативни актове и на препоръките в доклада, се възлага на Комисията по бюджет и финанси. Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 14 април 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 14/04/2005 - приет(приет в зала)