Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване на пълномощията на народният представител Румяна Денева Георгиева
Сигнатура 556
Дата на постъпване 14/04/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Румяна Денева Георгиева - народен представител от 23. Многомандатен избирателен район – София. Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 14 април 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 14/04/2005 - приет(приет в зала)