Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на омбудсман
Сигнатура 551
Дата на постъпване 13/04/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл.8 и чл. 10, ал. 2 от Закона за омбудсмана РЕШИ: Избира Гиньо Гочев Ганев за омбудсман. Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 13 април 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/04/2005 - приет(приет в зала)