Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на членове на Сметната палата
Сигнатура 546
Дата на постъпване 13/04/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание, на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България и чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 2 от Закона за Сметната палата и по предложение на председателя на Сметната палата РЕШИ: Избира за членове на Сметната палата: 1. Снежина Венциславова Чипева, 2. Коста Георгиев Костов, 3. Валери Иванов Апостолов, 4. Евгения Петрова Пенкова, 5. Свилена Сашкова Симеонова, 6. Кадир Джелил Кадир, 7. Хюсеин Ниязи Чауш, 8. Ержан Салиева Алкова, 9. Румяна Денева Георгиева, 10. Горица Николова Грънчарова. Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 13 април 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/04/2005 - приет(приет в зала)