Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за изменение на Решение за ново определяне числеността на съставите на постоянните комисии на Народното събрание (Обн., ДВ, бр. 57 от 2004 г.)
Сигнатура 532
Дата на постъпване 16/03/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: В точка 8 от Решението за ново определяне числеността на съставите на постоянните комисии на Народното събрание думите “22 народни представители” се заменят с “23 народни представители”, а в края на изречението се добавя “и 1 независим народен представител”. Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 16 март 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 16/03/2005 - приет(приет в зала)