Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за попълване състава на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство
Сигнатура 529
Дата на постъпване 11/03/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България è чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Мехмед Мехмед Дикме за член на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство. Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 11 март 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/03/2005 - приет(приет в зала)