Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по доклада на Временната парламентарна комисия, за проучване и проверка на безопасните и здравословни условия на труд в "Кремиковци" АД и изпълнение на Решението на Народното събрание от 29 март 2002 г.
Сигнатура 431
Дата на постъпване 30/06/2004
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание, след като обсъди Временната парламентарна комисия, за проучване и проверка на безопасните и здравословни условия на труд в "Кремиковци" АД и изпълнение на Решението на Народното събрание от 29 март 2002 г. и на основание чл. 86, ал.1 от Конституцията на Република България РЕШИ: 1. Приема доклада на Временната парламентарна комисия за проучване и проверка на безопасните и здравословни условия на труд в “Кремиковци” АД в изпълнение на решението на Народното събрание от 29 март 2002 г.” и счита за наложително предприемането на всички предложени в доклада мерки. 2. Оценява като незадоволителна работата на оперативния мениджмънт на "Кремиковци" АД по отношение създаване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и спазване на поетите ангажименти в Колективния трудов договор към работниците и служителите. 3. Констатира, че Мажоритарния собственик на 71% от капитала на "Кремиковци" АД, "Финметалс Холдинг" АД не изпълнява поетите ангажименти за финансово стабилизиране на дружеството, намаляване на задълженията към държавните кредитори - "БДЖ" ЕАД, "НЕК" ЕАД, "Булгаргаз" ЕАД, НОИ и задълженията за инвестиции от договора за приватизация. 4. Оценява като незадоволителна работата на Министерския съвет по изпълнение на решението на Народното събрание от 29 март 2002 г. по координирането на политиката между правителството и производителите и за изпълнение на международните ангажименти на страната; по координиране на взаимоотношенията с държавните кредитори; по спазването на финансовата дисциплина от собственика; по изпълнението на ангажиментите по приватизационния договор и по осигуряването на текущ надзор върху дейността на “Кремиковци” АД. Оценява като незадоволителна и дейността на представителите на държавните органи в управителните органи на “Кремиковци” АД в защита на интересите на държавата като съсобственик. Задължава Министерския съвет в двумесечен срок: - да разгледа и оцени състоянието на "Кремиковци" АД; - да предприеме незабавни мерки за събиране на държавните вземания от "Кремиковци" АД; - да конкретизира мерките и гаранциите, осигуряващи изпълнението на Националната програма за преструктуриране и развитие на стоманодобивната индустрия в Република България до 2007 г. въз основа на съвместната работа между "Кремиковци" АД, "Финметалс Холдинг" АД, Управляващия комитет и Министерство на финансите като орган за мониторинг; - да информира Народното събрание за резултатите.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 30/06/2004 - приет(приет в зала)