Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в състава на Комисията по въпросите на гражданското общество
Сигнатура 356
Дата на постъпване 11/12/2003
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Светослав Иванов Спасов като член на Комисията по въпросите на гражданското общество. 2. Избира Даниела Владимирова Никифорова за член на Комисията по въпросите на гражданското общество.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/12/2003 - приет(приет в зала)