Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива
Сигнатура 53
Дата на постъпване 03/08/2001
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива от 5 народни представители в състав: Светослав Иванов Спасов - ръководител на делегацията, Мария Иванова Ангелиева-Колева, Михаил Рашков Михайлов, Ангел Петров Найденов, Емел Етем Тошкова.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 03/08/2001 - приет(приет в зала)