Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Асамблеята на Западноевропейския съюз
Сигнатура 42
Дата на постъпване 03/08/2001
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира постоянна делегация на Народното събрание в Асамблеята на Западноевропейския съюз от 4 народни представители в състав: Валери Димитров Цеков - ръководител на делегацията, Кина Симеонова Андреева, Георги Георгиев Пирински, Джевдет Ибрям Чакъров.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 03/08/2001 - приет(приет в зала)