Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия
Дата на приемане 13/12/2017
Брой/година Държавен вестник 102/2017

 


УКАЗ № 264

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, приет от 44-то Народно събрание на 13 декември 2017 г.

Издаден в София на 19 декември 2017 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 58 и 99 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 3, ал. 2, т. 6 думите „дълбоко ешелонираната защита“ се заменят със „защита в дълбочина“.

§ 2. В чл. 5 т. 4 се изменя така:

„4. издава, прекратява и отнема удостоверения за регистрация и удостоверения за правоспособност за извършване на дейности съгласно този закон;“.

§ 3. Наименованието на глава трета се изменя така: „Регулиране на дейности“.

§ 4. Член 14 се изменя така:

„Чл. 14. (1) Дейност по използване на ядрената енергия и по управление на радиоактивните отпадъци и на отработеното ядрено гориво се извършва след получаване на разрешение и/или лицензия за съответната дейност в случаите, определени в този закон.

(2) Дейност с източници на йонизиращи лъчения се извършва след подаване на уведомление, получаване на удостоверение за регистрация, на разрешение или лицензия за съответната дейност в случаите, определени в този закон.

(3) Дейностите по ал. 1 и 2 не подлежат на регулиране по този закон, когато:

1. радиационният риск от дейността е пренебрежимо малък и вероятността от настъпване на събитие, което да доведе до неговото повишаване, е незначителна;

2. контролът върху дейността не е оправдан и няма да доведе до допълнително намаляване на индивидуалните дози.

(4) Дозовите критерии и нивата за освобождаване от регулиране на дейностите по ал. 1 и 2, както и нивата за освобождаване от регулиране на материали по чл. 15, ал. 7 се определят с наредбата по чл. 26, ал. 3.“

§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3:

а) точка 2 се изменя така:

„2. използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански, медицински, ветеринарномедицински, научни цели или за осъществяване на контролни функции с изключение на случаите, когато се изисква регистрация или уведомление;“

б) точка 4 се изменя така:

„4. производство на потребителски продукти, включително на медицински изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия, чрез добавяне на радиоактивни вещества;“

в) създава се т. 9:

„9. експлоатация и техническа ликвидация на обекти за добив и преработване на руда, съдържаща естествен уран или торий.“

2. В ал. 4:

а) в т. 5:

аа) в буква „б“ накрая се добавя „или за извеждане от експлоатация“;

бб) в буква „в“ след думите „и други“ се добавя „документи“ и накрая се добавя „или към лицензията за извеждане от експлоатация“;

б) точка 9 се изменя така:

„9. строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с източник на йонизиращо лъчение с изключение на случаите, които подлежат на уведомление;“

в) създава се нова т. 10:

„10. извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с източници на йонизиращи лъчения;“

г) досегашните т. 10, 11 и 12 стават съответно т. 11, 12 и 13;

д) досегашната т. 13 става т. 14 и се изменя така:

„14. внос и износ на източници на йонизиращи лъчения;“

е) досегашните т. 14, 15 и 16 стават съответно т. 15, 16 и 17;

ж) създава се т. 18:

„18. възстановяване на терени, замърсени с радиоактивни вещества.“

3. В ал. 6 думите „т. 12“ се заменят с „т. 13“.

§ 6. В чл. 16 в текста преди т. 1 думите „с източници“ се заменят с „и с източници“.

§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения:

1. Точка 2 се изменя така:

„2. повишаването на активността на храни, фуражи, играчки, бижута и козметични продукти чрез добавяне на радиоактивни вещества и активирането на материали, използвани за производство на играчки и бижута, както и вносът и износът на такива стоки и продукти;“.

2. В т. 4, буква „а“ думите „обратен внос“ се заменят с „реимпорт“.

§ 8. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „т. 1 и 8“ се заменят с „т. 1, 8 и 9“;

б) в т. 3 думите „един месец“ се заменят с „два месеца“.

2. В ал. 2:

а) в т. 1 думите „и 14“ се заменят с „и 15“;

б) в т. 2 след думите „т. 5“ се добавя „и 18“;

в) в т. 3 думите „точки 7 – 13 и 15“ се заменят с „т. 7 – 14 и 16“;

г) в т. 4 думите „т. 16“ се заменят с „т. 17“.

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) Председателят на агенцията издава удостоверение за регистрация за дейностите по чл. 56, ал. 3 в срок до един месец.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „и разрешение“ се заменят с „разрешение и удостоверение за регистрация“.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „или разрешение“ се заменят с „разрешение или удостоверение за регистрация“.

§ 9. В чл. 19 се създава ал. 3:

„(3) В удостоверението за регистрация се определят титулярят, срокът, за който се издава, дейността и източникът на йонизиращо лъчение, както и изисквания, свързани с предоставяне на информация относно осъществяването на дейността и източника на йонизиращо лъчение.“

§ 10. В чл. 20 се създава ал. 4:

„(4) Срокът на удостоверението за регистрация по чл. 18, ал. 3 е до 5 години.“

§ 11. В чл. 22 се създава ал. 4:

„(4) Разпоредбите на ал. 2, т. 1, 2 и 4 се прилагат съответно и за прекратяване действието на удостоверение за регистрация.“

§ 12. В чл. 23 се създава ал. 5:

„(5) Разпоредбите на ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“, т. 2 и 4, ал. 3 и 4 се прилагат съответно и за отнемане на удостоверение за регистрация.“

§ 13. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ:  „С наредбата се определя и редът за извършване на регистрация и за уведомление за осъществяване на дейности по този закон.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Изискванията за радиационна защита при осъществяване на дейностите по този закон се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването, министъра на околната среда и водите и председателя на агенцията.“

3. Създава се нова ал. 6:

„(6) Нормите за радиационна защита при техническа ликвидация на последствията от добива и преработката на уранова руда се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването, министъра на околната среда и водите и председателя на агенцията.“

4. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

§ 14. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. удостоверения за регистрация и удостоверения за правоспособност, както и тяхното прекратяване и отнемане;“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) В агенцията се води публичен регистър на подадените уведомления за извършване на дейности по чл. 56, ал. 2.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 15. В чл. 28, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Такси по ал. 1 се заплащат за:“.

2. Създава се т. 6:

„6. регистрация за дейности по чл. 56, ал. 3.“

§ 16. В чл. 33 се създават ал. 6 – 9:

„(6) Разрешение по ал. 1, т. 1 е основание за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план по Закона за устройство на територията.

(7) Заповедите по ал. 4 са основание за одобряване на подробния устройствен план, съответно на техническия инвестиционен проект по Закона за устройство на територията.

(8) Разрешение по ал. 1, т. 3 е основание за издаване на разрешение за строеж по Закона за устройство на територията.

(9) Разрешение по ал. 1, т. 4 се издава след получаване на разрешение за ползване по Закона за устройство на територията.“

§ 17. В чл. 38, ал. 1, т. 1 се правят следните допълнения:

1. В буква „б“ накрая се добавя „или за извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение“.

2. В буква „в“ след думите „и други“ се добавя „документи“ и накрая се добавя „за експлоатация или за извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение“.

§ 18. В глава трета наименованието на раздел VI се изменя така: „Източници на йонизиращи лъчения“.

§ 19. Член 56 се изменя така:

„Чл. 56. (1) Дейности с източници на йонизиращи лъчения се извършват въз основа на лицензия, разрешение, регистрация или уведомление.

(2) Уведомление се изисква за дейности:

1. с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, определени в наредбата по чл. 26, ал. 5;

2. по управление на материали, произхождащи от обекти за добив и преработване на руда, съдържаща естествен уран или торий, когато облъчването не може да се пренебрегне от гледна точка на радиационната защита;

3. при които облъчването от радон на работни места не може да се пренебрегне от гледна точка на радиационната защита в случаите, определени в наредбата по чл. 26, ал. 3;

4. при които вероятността за увреждане на здравето е незначителна, когато са изпълнени условията, определени с наредбата по чл. 26, ал. 3.

(3) Регистрация за дейности с източници на йонизиращи лъчения се изисква за:

1. работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги за лица, които използват или произвеждат източници на йонизиращи лъчения;

2. използване на източници на йонизиращи лъчения за немедицински образни изследвания.“

§ 20. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:

а) точка 2 се изменя така:

„2. строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с източник на йонизиращо лъчение с изключение на случаите, които подлежат на уведомление;“

б) точка 6 се изменя така:

„6. внос и износ на източници на йонизиращи лъчения;“

в) създава се т. 7:

„7. извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с източници на йонизиращи лъчения.“

2. Създава се ал. 2:

„(2) Разрешението за строителство по ал. 1, т. 2 е основание за издаване на разрешение за строеж по Закона за устройство на територията.“

§ 21. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 1 се изменя така:

„1. използване на радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи лъчения за стопански, медицински, ветеринарномедицински, научни цели и за осъществяване на контролни функции с изключение на случаите, когато се изисква регистрация или уведомление;“

б) точка 3 се отменя;

в) създава се т. 6:

„6. производство на потребителски продукти, включително на медицински изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия, чрез добавяне на радиоактивни вещества.“

2. В ал. 2 думите „т. 1 – 3“ се заменят с „т. 1, 2 и 6“.

§ 22. В чл. 59 се създава ал. 3:

„(3) При внос на закрит източник по ал. 2 лицето, за което е предназначен източникът, внася във фонд „Радиоактивни отпадъци“ еднократна вноска, определена с наредбата по чл. 94, ал. 1.“

§ 23. В чл. 60 ал. 2 и 3 се отменят.

§ 24. В чл. 65, ал. 3, изречение второ думата „изменяне“ се заменя с „прекратяване“.

§ 25. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 т. 1 и 2 се изменят така:

„1. превантивен контрол при издаване на лицензии, разрешения, удостоверения за регистрация, удостоверения за правоспособност и други актове за дейности по този закон;

2. текущ контрол за спазване на нормативните изисквания за дейностите по този закон и изискванията на издадените лицензии, разрешения, удостоверения за регистрация и удостоверения за правоспособност;“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Контролът по ал. 2 се осъществява чрез проверки по документи и/или проверки на място по реда, определен в този закон, и съгласно изискванията на наредбата по чл. 26, ал. 1 и наредбата по чл. 65, ал. 3.“

§ 26. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:

„4. изменя или отнема издадена лицензия или разрешение, отнема удостоверение за регистрация или удостоверение за право­способност.“

2. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) При изпълнението на контролните си правомощия председателят на агенцията прилага степенуван подход.

(4) Председателят на агенцията утвърждава програми за контролната дейност. Обобщена информация за тази дейност се включва в доклада по чл. 5, т. 10.“

§ 27. В чл. 100, ал. 2, т. 4 след думата „лицензии“ се добавя „удостоверения за регистрация“.

§ 28. Член 111 се отменя.

§ 29. В чл. 123 след думата „готовност“ се добавя „и изискванията за зоните за аварийно планиране“.

§ 30. В чл. 138, ал. 2 след думите „лъчения без“ се добавя „регистрация“ и се поставя запетая.

§ 31. В чл. 150, т. 1 накрая се добавя „или за която е подадено уведомление или е извършена регистрация“.

§ 32. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:

а) създава се т. 5а:

„5а. „Активиране“ е процес, при който в даден материал чрез облъчване се образуват радионуклиди.“;

б) създава се т. 23а:

„23а. „Немедицинско образно изследване“ е преднамерено облъчване на лице с цел визуализиране, при което облъчването няма за цел да допринесе полза за неговото здраве.“;

в) точка 30 се отменя;

г) създава се т. 32а:

„32а. „Радиационен риск“ е вероятността за възникване на вредно въздействие върху здравето на човек или неговото потомство в резултат на облъчване с йонизиращи лъчения.“;

д) създава се т. 33а:

„33а. „Радиоактивно вещество“ е вещество, което съдържа един или няколко радионуклида, чиято активност или специфична активност не могат да се пренебрегнат от гледна точка на радиационната защита.“;

е) в т. 34 думите „включително радиоактивен източник, чийто срок за безопасна експлоатация е изтекъл съгласно производствената документация“ се заличават.

2. В § 1б навсякъде думите „чл. 15, ал. 4, т. 7, 12 или 16“ се заменят с „чл. 15, ал. 4, т. 7, 13 или 17“.

3. В § 1в думите „чл. 15, ал. 4, т. 13 и 15“ се заменят с „чл. 15, ал. 4, т. 14 и 16“.

4. Създава се § 1з:

„§ 1з. Този закон въвежда изискванията на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 г. за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом (ОВ, L 13/1 от 17 януари 2014 г.).“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 33. Издадените до влизането в сила на този закон лицензии за дейности по чл. 56, ал. 3 запазват действието си за срока, за който са издадени, като за оставащия срок не се дължи таксата по чл. 30, ал. 1, т. 2.

§ 34. (1) Започналите до влизането в сила на този закон процедури за издаване на лицензии или разрешения и за създаване на зони за превантивни защитни мерки се довършват по досегашния ред.

(2) Започналите до влизането в сила на този закон процедури за издаване на лицензии за дейности по чл. 56, ал. 3 се довършват по реда на този закон.

§ 35. (1) Наредбите по чл. 26, ал. 1 и 3 се привеждат в съответствие с този закон в едномесечен срок от влизането му в сила.

(2) До привеждането на актовете по ал. 1 в съответствие с този закон се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, доколкото не му противоречат.

§ 36. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 64:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Защитата на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения се осъществява при спазване на принципите и изискванията за радиационна защита.“;

б) в ал. 2, т. 2 накрая се добавя „включително оценка на медицинската им пригодност да изпълняват конкретни професионални задължения“;

в) в ал. 3 след думата „лъчения“ се добавя „включително оценката на медицинската им пригодност да изпълняват конкретни професионални задължения“, а след думата „осъществява“ се добавя „от лекари“;

г) създават се ал. 4 – 6:

„(4) Медицинската пригодност на лицата да изпълняват конкретни професионални задължения се определя със заключение от лекар по ал. 3 с придобита специалност „Радиобиология“ или „Радиационна хигиена“. Заключението може да се обжалва в 14-дневен срок от неговото получаване пред комисия за медицинска пригодност в НЦРРЗ.

(5) Комисията по ал. 4 се определя от директора на НЦРРЗ и се състои най-малко от трима лекари с придобита специалност „Радиобиология“ или „Радиационна хигиена“.

(6) Комисията по ал. 4 се произнася по жалбите в 14-дневен срок от тяхното получаване с решение, което е окончателно. В решението се определя медицинската пригодност на лицата да изпълняват конкретни професионални задължения в среда на йонизиращи лъчения.“

2. В чл. 65 ал. 2 се отменя.

3. Създават се чл. 65а – 65г:

„Чл. 65а. (1) Дейностите по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура се извършват от юридическо лице или едноличен търговец, вписани в регистъра по чл. 65в, ал. 1.

(2) Юридическото лице или едноличният търговец назначават на договор лица с придобита специалност „Медицинска радиологична физика“ и с най-малко 5 години професионален опит в областта на лъчелечението, нуклеарната медицина или образната диагностика, които да извършват дейностите по изпитване. Назначаване на лице на договор не се изисква, когато едноличният търговец притежава необходимата квалификация и опит и сам извършва дейностите по изпитване.

(3) За вписване в регистъра по чл. 65в лицата по ал. 1 подават до министъра на здравеопазването заявление, към което прилагат:

1. единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ или съответен документ по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или по законодателството на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. актуално удостоверение за регистрация за работа с източници на йонизиращи лъчения съгласно чл. 56, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия;

3. списък на дейностите, които ще се извършват;

4. списък и идентификационни данни на средствата за измерване и актуални сертификати за калибриране или проверка, удостоверяващи метрологичните характеристики на средството за измерване;

5. имената на лицето, което ще извършва дейности по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура, и документи, удостоверяващи неговата квалификация и опит.

(4) Заявлението по ал. 3 може да се подаде и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.

(5) В едномесечен срок от получаването на заявление по ал. 3 министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице се произнася, като:

1. вписва лицето в регистъра по чл. 65в и издава удостоверение за регистрация;

2. прави мотивиран отказ за вписване в регистъра по чл. 65в, като уведомява заявителя за това.

(6) При констатиране на нередовност или когато е необходима допълнителна информация, министърът на здравеопазването или оправомощеното от него длъжностно лице уведомява писмено заявителя и определя срок за отстраняване на нередовността и/или за представяне на допълнителната информация, който не може да е по-кратък от 10 дни. До отстраняването на нередовността и/или предоставянето на допълнителната информация срокът по ал. 5 спира да тече.

(7) Удостоверението за регистрация съдържа данни за вписаното лице, лицето, което ще извършва дейности по ал. 1, списък на дейностите по регистрацията, наименованието на регистъра и регистрационния номер.

Чл. 65б. Министърът на здравеопазването или оправомощеното от него длъжностно лице мотивирано отказва вписване в регистъра по чл. 65в, когато:

1. са представени неверни данни или документи с невярно съдържание;

2. лицето, което ще осъществява дейности по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура, не отговаря на изиск­ванията на чл. 65а, ал. 2;

3. са представени данни или документи, които не отговарят на изискванията на чл. 65а, ал. 3, т. 2 и 4.

Чл. 65в. (1) В Министерството на здравеопазването се създава и поддържа регистър на лицата, получили удостоверение за регистрация за извършване на дейности по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура.

(2) Регистърът е публичен и в него се вписват:

1. номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация;

2. наименование, седалище и адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ, или съответен документ по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или по законодателството на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

3. данни по чл. 65а, ал. 3, т. 3 и 5.

(3) В регистъра в отделен раздел се вписват данни за лицата, подали заявление за издаване на удостоверение за регистрация, броят и видът на приложените документи, като се отбелязва и движението на преписката. Вписването се извършва по реда на постъпване на заявленията.

(4) Министърът на здравеопазването заличава от регистъра лице, получило удостоверение за регистрация за извършване на дейности по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура, при:

1. искане на лицето, към което се прилага оригиналът на издаденото удостоверение;

2. прекратяване на юридическото лице или заличаване на едноличния търговец;

3. предоставяне на неверни данни или документи с невярно съдържание, послужили като основание за вписване на лицето в регистъра;

4. прекратяване или отнемане на удостоверение за регистрация за дейности по чл. 56, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия;

5. извършване на дейност в нарушение на изискванията на чл. 65а, ал. 2;

6. извършване на дейност без актуални сертификати за калибриране или проверка, удостоверяващи метрологичните характеристики на средството за измерване.

(5) Лице, вписано в регистъра, е длъжно да уведоми Министерството на здравеопазването при промяна на обстоятелства по ал. 2 в 7-дневен срок от настъпване или узнаване на промяната, а за обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър – в 7-дневен срок от тяхното вписване.

Чл. 65г. Актовете по чл. 65б и чл. 65в, ал. 4 подлежат на обжалване по реда на Админист­ративнопроцесуалния кодекс.“

4. Член 67 се изменя така:

„Чл. 67. (1) Допуска се извършване на образни изследвания с източници на йонизиращи лъчения с немедицинска цел при спазване на принципа за обоснованост на облъчването.

(2) Случаите, в които се допуска извършване на образни изследвания по ал. 1, както и условията и редът за провеждането им се определят с наредба на министъра на здравеопазването, министъра на финансите и министъра на правосъдието.“

§ 37. В Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 105 от 2016 г.) в § 68 от преходните и заключителните разпоредби думите „2018 г.“ се заменят с „2019 г.“.

§ 38. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51 и 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 36е, ал. 2 и 3 думата „15-о“ се заменя с „20-о“.

2. В чл. 100:

а) създават се нови ал. 3 и 4:

„(3) Сделките по ал. 1, които се сключват от производители на електрическа енергия с обща инсталирана мощност над 5 MW, включително от производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност над 5 MW, както и сделките по ал. 2 се осъществяват на организиран борсов пазар на електрическа енергия.

(4) Алинея 3 не се прилага за сделки с електрическа енергия, които се сключват при условията и по реда на чл. 119, ал. 1 и 2.“;

б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6.

3. В чл. 206, ал. 1 числото „200 000“ се заменя с „20 000“.

4. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 71 и 72:

„71. „Оператор на борсов пазар“ е лице, притежаващо лицензия за организиране на борсов пазар на електрическа енергия.

72. „Борсов пазар“ е съвкупността от всички организирани пазарни сегменти, оперирани и администрирани от оператора на борсовия пазар, на които се сключват сделки с електрическа енергия с физическа доставка.“

§ 39. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 37, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 13 декември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

9722