Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление
Дата на приемане 14/11/2019
Брой/година Държавен вестник 94/2019

 


УКАЗ № 266

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, приет от 44-то Народно събрание на 14 ноември 2019 г.

Издаден в София на 21 ноември 2019 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 20 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 13, 38, 50, 62 и 98 от 2016 г. и бр. 88 и 94 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Този закон урежда обществените отношения между административните органи, свързани с работата с електронни документи и предоставянето на административни услуги по електронен път, както и обмена на електронни документи между административните органи.“

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Този закон не се прилага за Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция „Технически операции“, Служба „Военна информация“ и Националната служба за охрана, освен в случаите на предоставяне на административни услуги по електронен път и обмен на електронни документи между административните органи.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 2. В чл. 4, ал. 3 думите „на ръка“ се заменят с „на хартиен носител“, а думите „или се предоставят на хартиен носител“ се заличават.

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) При заявяването на съответната електронна административна услуга лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 осигуряват възможност на гражданите и организациите да се идентифицират по реда на Закона за електронната идентификация и/или чрез средства за електронна идентификация, определени с решение на Министерския съвет, издавани и поддържани от административни органи.“

2. Създават се ал. 3 – 5:

„(3) Средствата за електронна идентификация по ал. 2 трябва да са оперативно съвместими и интегрирани със системата за електронна автентикация, изградена и поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“.

(4) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 посочват средствата по ал. 2, чрез които гражданите и организациите заявяват предоставяните от тях електронни административни услуги, и нивата им на осигуреност в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, както и ги оповестяват чрез официалната си интернет страница или по друг публично достъпен начин.

(5) Административните органи вписват средствата за електронна идентификация, чрез които гражданите и организациите заявяват предоставяните от тях електронни административни услуги, в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.“

§ 4. В чл. 6, ал. 2 думите „и секунда“ се заменят със „секунда и милисекунда“.

§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. Заглавието се изменя така: „Правила по области на политики“.

2. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Правилата за предоставяне на електронни административни услуги, за обмена на електронни документи между административните органи, гражданите и организациите и за вътрешния обмен на електронни документи в рамките на отделните администрации в съответните области на политики се определят с наредби.“

3. Създава се нова ал. 2:

„(2) Наредбите по ал. 1 се издават от съответните министри, когато организацията на работата и процесите в съответните области на политики изискват създаването на специален ред, спазването на по-строги изисквания за мрежова и информационна сигурност или за тях са установени специални стандарти за оперативна съвместимост. Наредбите се съгласуват с председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.“

4. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думата „секторни“ се заличава, а след думите „електронно управление“ се добавя „в съответните области на политики“.

§ 6. В чл. 7б ал. 2 се изменя така:

„(2) За председател на агенцията може да бъде назначено лице, което има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и най-малко 5-годишен опит в управлението или координирането на дейности в сферата на информацион­ните технологии, електронното управление или мрежовата и информационната сигурност.“

§ 7. Член 7в се изменя така:

„Правомощия на председателя на агенцията

Чл. 7в. Председателят на агенцията:

1. провежда държавната политика в следните области:

а) електронното управление;

б) електронните удостоверителни услуги;

в) електронната идентификация;

г) инфраструктурата за пространствена информация;

д) информацията от обществения сектор в машинночетим отворен формат;

2. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет проекти на нормативни актове в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации;

3. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет Стратегия за развитие на електронното управление в Република България;

4. одобрява стратегии за развитие на електронното управление по области на политики и утвърждава и контролира изпълнението на плановете за реализацията им;

5. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет единна политика за информационните ресурси, издава методически указания и координира нейното изпълнение;

6. утвърждава и развива Архитектура на електронното управление в Република България и следи за нейното прилагане, координира разработването и одобрява проектите на архитектури за развитие на електронното управление по области на политики, изготвени от съответния компетентен заместник министър-председател или министър, и следи за изпълнението на приетите архитектури по области на политики;

7. осъществява методическо ръководство, координация и контрол върху дейностите за прилагане на изискванията за обмена на електронни документи между административните органи и с гражданите и организациите и вътрешния оборот на електронни документи и тяхното последващо архивиране;

8. осъществява преглед на съответствието на дейностите на административните органи, финансирани със средства от държавния бюджет, от общинските бюджети и от други източници, с утвърдените политики, стратегически документи и програми, дава насоки и съгласува документите по чл. 7г, ал. 2, т. 1 и 2, както и по т. 3, относно извършените промени в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии по ред, определен с наредбата по чл. 7г, ал. 6;

9. участва в приоритизирането, координира и контролира реализирането на електронни административни услуги и информационни системи в администрациите;

10. утвърждава проектни предложения и дейности, както и изменения на проекти и дейности, координира и контролира изпълнението на проектите за електронно управление, информационни и комуникационни технологии на административните органи, финансирани със средства от държавния бюджет, от структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз и от други източници;

11. удостоверява съответствието на информационните системи с изискванията за оперативна съвместимост и осъществява контрол върху административните органи за спазване на тези изисквания;

12. координира и подпомага интеграцията на информационните системи за електронно управление на административните органи с тези на държавите – членки на Европейския съюз;

13. реализира проекти за електронно управление със значение за всички администрации;

14. изгражда и координира споделените ресурси на електронното управление, изгражда и развива среда за конфигуриране и тестване на електронни административни услуги върху тях и координира конфигурирането и въвеждането на тези услуги;

15. изгражда, води и поддържа регистрите по този закон;

16. изгражда, координира и контролира функционирането на Единния портал за достъп до електронни административни услуги;

17. издава методически указания и подпомага администрациите в дефинирането на структурата и съдържанието на наборите от данни за публикуване в Портала за отворени данни по Закона за достъп до обществена информация;

18. осъществява методическо ръководство, координация и контрол върху дейностите по изграждането, поддържането и използването на национална инфраструктура за пространствена информация и осъществява правомощията по Закона за достъп до пространствени данни;

19. изготвя отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност;

20. осъществява контрол върху изпълнението на задълженията на първичните администратори на данни по чл. 3 и контролира изпълнението на изискванията по чл. 58а;

21. упражнява и други правомощия, предвидени в закон или в друг нормативен акт.“

§ 8. В чл. 7г се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „система за“ се добавя „извършване на“, а думите „в дейността на административните органи и техните администрации“ се заличават.

2. В ал. 2 в текста преди т. 1 след думата „предоставят“ се добавя „документи и“.

3. В ал. 6 думите „по чл. 7в, т. 9“ се заменят с „на документите по ал. 2, т. 1 и 2, както и по т. 3, относно извършените промени в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии“.

4. Създават се ал. 7 – 9:

„(7) При изготвяне на тригодишните бюджетни прогнози и на проектите на бюджетите за следващата година административните органи отделят разходите, предвидени за електронно управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии, от другите средства за текущи и капиталови разходи и ги предоставят за съгласуване по реда на ал. 6.

(8) В разходите на административните органи, предвидени за електронно управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии, задължително се включват средства за поддържане на наличните в административния орган системи. Системите, за които не са предвидени средства за поддържане, се извеждат от експлоатация по ред, определен с наредбата по чл. 12, ал. 4.

(9) Документите за съгласуване по ал. 2, т. 1 и 2, както и по т. 3, относно извършените промени по бюджетите в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии се определят при условията и по реда на съответната бюджетна процедура.“

§ 9. В чл. 7д се правят следните изменения:

1. Заглавието се изменя така: „Регистър на проектите“.

2. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Председателят на агенцията създава и поддържа публичен електронен регистър на проектите в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии на административните органи, който съдържа информация за:

1. утвърдени и отхвърлени проектни предложения и откази за утвърждаване, издадени от агенцията;

2. общите и специфичните цели на утвърдените проекти, очакваните резултати и измерими индикатори за резултат;

3. основните дейности с индикативни бюджети и план-график за изпълнение;

4. техническите спецификации за обществени поръчки по чл. 58а;

5. изпълнението на проектите и постигнатите резултати, включително финансов ефект и оценка на качеството на изпълнение.“

3. В ал. 3, изречение второ думата „Служителите“ се заменя с „Тези служители“.

4. В ал. 5 думата „воденето“ и запетаята след нея се заличават.

§ 10. В чл. 7ж се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите „30 август“ се заменят с „31 март“.

2. Създават се ал. 4 – 6:

„(4) Административните органи определят със заповед вътрешния ред на провеждане на тестовете на информационните системи и техните функционалности, включително и за съответствието с техническото задание, както и отговорните за това лица.

(5) Внедряването в експлоатация на информационна система се извършва със заповед на административния орган, вписана в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.

(6) Не се допуска внедряването в експлоатация на информационни системи, които не са успешно преминали тестове на всички компоненти, модули и функционалности.“

§ 11. В чл. 7з ал. 1 се изменя така:

„(1) Проектите на нормативни актове, които регулират отношения, свързани с електронното управление, се съгласуват от вносителите им с председателя на Държавна агенция „Електронно управление.“

§ 12. В глава първа „а“ раздел II с чл. 7к – 7о се отменя.

§ 13. Член 7р се отменя.

§ 14. В глава първа „а“ се създава раздел IV с чл. 7с:

„Раздел IV

Системна интеграция

Дейности по системна интеграция

Чл. 7с. Дейностите по системна интеграция включват изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните системи, използвани от административните органи.“

§ 15. В чл. 8 се създават ал. 4 – 6:

„(4) Административните услуги, които се предоставят по електронен път, се вписват в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.

(5) Електронните образци за заявяване на електронни административни услуги са по модел, утвърден от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, и се вписват в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.

(6) Електронните образци на резултати от услугата са по модел, утвърден от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, и се вписват в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.“

§ 16. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. Заглавието се изменя така: „Задължение за вписване и разгласяване на предоставяните електронни административни услуги“.

2. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Доставчикът на електронни административни услуги разгласява по разбираем и достъпен начин предоставяните от него услуги, както и основния работен процес при заявяване и предоставяне на електронни административни услуги.“

3. Създава се нова ал. 2:

„(2) Когато доставчикът на електронни административни услуги е административен орган, той вписва информацията по ал. 3, изречение първо в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.“

4. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

§ 17. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „по достъпен начин“ се добавя „чрез портала по ал. 1“.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Общите изисквания за предоставяне на електронни административни услуги се определят с наредба, приета от Министерския съвет.“

§ 18. В чл. 20 т. 1 се изменя така:

„1. чрез потребителски интерфейс, като:

а) персонален профил, регистриран в информационна система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“, като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ, или

б) електронен адрес, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за съставения документ от информационна система за сигурно електронно връчване;“.

§ 19. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „информационна система за сигурно връчване“ се заменят с „информационна система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ и след тях се поставя запетая.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Подаването и връчването на документи по електронен път се удостоверява с копие от електронния запис за изпращането, съответно изтеглянето, съхранен в система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“. Връчването може да се удостоверява и от доставчик на квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.“

3. Създава се ал. 5:

„(5) Подаването и връчването на документи по електронен път, свързано с предоставянето на електронни административни услуги, се осъществява и чрез система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“.“

§ 20. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Административните органи“ се заменят с „Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2“ и накрая се поставя запетая и се добавя „доколкото в закон не е предвидено друго“.

2. Алинея 2 се отменя.

§ 21. В чл. 42, ал. 2 думите „Всяка администрация разработва“ се заменят с „Лицата по чл. 1, ал. 1 разработват“ и думите „структурата й“ се заменят със „структурата им“.

§ 22. В чл. 43 ал. 2 се изменя така:

„(2) Общите изисквания за оперативна съвместимост към информационните системи, електронни регистри и електронни административни услуги се определят с наредба на Министерския съвет.“

§ 23. Създава се нов чл. 50:

„Регистър на регистрите

Чл. 50. (1) Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ води регистър на регистрите, в който се вписват регистри и бази данни на първичните администратори на данни, в които се съдържат първични данни.

(2) Условията и редът за вписването в регистъра по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 7г, ал. 6.“

§ 24. Член 52 се изменя така:

„Стандартизирано заявяване и предоставяне на услуги

Чл. 52. (1) Административните органи заявяват вътрешни електронни административни услуги помежду си чрез подаване на стандартизирана заявка въз основа на технологичното описание на услугата, вписано в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.

(2) Услугата по ал. 1 се предоставя в стандартизирания формат при условията и по реда на наредбата по чл. 61, ал. 5 от Закона за администрацията.“

§ 25. В чл. 58а се правят следните изменения и допълнения:

1. В заглавието думата „задания“ се заменя със „спецификации“.

2. Текстът преди т. 1 се изменя така: „При изготвяне на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги административните органи задължително включват в спецификациите следните изисквания:“.

3. В т. 1:

а) в текста преди буква „а“ след думата „разработване“ се добавя „или надграждане“;

б) в буква „в“ думите „поддържани от агенцията съгласно чл. 7в, т. 18“ и запетаята пред тях се заличават.

4. В т. 5 след думите „оперативна съвместимост“ се добавя „и мрежова“.

5. В т. 6 след думите „оперативна съвместимост“ се добавя „и мрежова“.

6. В т. 7 думите „както и да се осигури непрекъсната поддръжка на актуалните стандарти за информационна сигурност“ и запетаята пред тях се заличават.

7. Точка 9 се изменя така:

„9. да осигурява възможности за електронна идентификация съгласно чл. 5.“

§ 26. Член 58б се изменя така:

„Удостоверяване на съответствие

Чл. 58б. (1) Съответствието на техническите спецификации с нормативните изисквания по чл. 58а се удостоверява от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ при условията и по реда на наредбата по чл. 7г, ал. 6.

(2) По реда на ал. 1 се удостоверяват само техническите спецификации за обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на стойността по прага по чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки.“

§ 27. В глава четвърта се създава раздел VI с чл. 58в и 58г :

„Раздел VI

Достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения и разглеждане на спорове

Достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения

Чл. 58в. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с приложимите хармонизирани стандарти, части от тях или технически спецификации.

(2) Задължението по ал. 1 не се отнася за:

1. интернет страниците и мобилните приложения на:

а) обществените радио- или телевизионни оператори и доставчици на медийни услуги и лицата, предоставящи обществена услуга за телевизионно и радиоразпръскване;

б) публичноправни организации – юридически лица с нестопанска цел, ако не предоставят услуги, които:

аа) са предназначени да задоволяват потребностите на хора с увреждания или са предназначени за тях;

бб) не са от съществено значение за обществеността;

в) училища, детски градини или ясли, за съдържанието, което не е свързано с предоставяни електронни административни услуги;

2. следното съдържание на интернет страниците и мобилните приложения:

а) излъчвано в реално време медийно съдържание с определено времетраене;

б) онлайн карти и картографски услуги, ако основната информация е предоставена по достъпен цифров начин за картите, предназначени за навигационно използване;

в) съдържание – собственост на трето лице, което не е финансирано или разработено от съответния орган или организация по ал. 1, нито се намира под контрола й;

г) репродукция на обекти от сбирки на културното наследство, когато достъпността не може да се осигури от съображения за опазването на съответния обект или автентичността на репродукцията или поради липсата на автоматизирани икономически ефикасни решения за лесното извличане на текст от ръкописи или други обекти от сбирки на културното наследство и неговото преобразуване в достъпно съдържание.

(3) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 могат да се освободят изцяло или частично от изпълнението на задълженията за достъпност на интернет страниците и мобилните приложения по ал. 1, ако изпълнението води до прекомерна тежест за съответното лице. Прекомерната тежест се установява чрез оценка на тежестта.

(4) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 изготвят и публикуват на видно място в официалните си интернет страници и мобилните си приложения декларация за достъпност съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври 2018 г. за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директива (ЕС) № 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ, L 256/103 от 12 октомври 2018 г.). На всяка друга интернет страница на лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 се публикува препратка към текста на декларацията, публикувана на официалната интернет страница на лицето.

(5) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 най-малко веднъж годишно актуализират декларациите си за достъпност.

(6) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 насърчават и улесняват обучението на служителите си, за да гарантират актуални познания за изискванията за достъпност при създаване, управление и актуализиране на достъпното съдържание на интернет страниците и мобилните си приложения, и поставят изисквания към квалификацията на изпълнителя относно осигуряване на достъпността при провеждането на обществени поръчки, чийто обхват включва изграждане и надграждане на интернет страници и мобилни приложения.

(7) С наредбата по чл. 12, ал. 4 се определят:

1. изключенията от задължението за достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения;

2. условията и редът за изготвянето и одобряването на оценката по ал. 3 и изискванията към нейното съдържание.

Подаване на сигнали и жалби

Чл. 58г. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 посочват в декларацията за достъпност по чл. 58в, ал. 4 процедурата и сроковете, в които разглеждат сигнали на граждани и организации за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страница или мобилно приложение на съответния орган или организация.

(2) Подателят на сигнала може да подаде жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, ако лицето по чл. 1, ал. 1 или 2:

1. не отговори на сигнала в срока, посочен в декларацията за достъпност;

2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.“

§ 28. Член 59 се изменя така:

„Общ контрол

Чл. 59. Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ или оправомощени от него лица упражняват контрол по спазването на този закон.“

§ 29. Създава се чл. 59а:

„Правомощия при упражняване на контрола

Чл. 59а. (1) В изпълнение на своите правомощия председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ или оправомощените от него лица по чл. 59 имат право да:

1. извършват проверки в подлежащите на контрол обекти, в които се намират комуникационните и информационните системи, съоръжения и технически средства, за което административните органи и организациите са длъжни да им осигуряват достъп;

2. получават достъп до оригинални документи, данни, сведения, справки и други носители на информация, свързани с осъществяването на контрола, от проверяваните лица, както и да изискват заверени копия от документи във връзка с осъществяването на контрола и/или с установяването на административни нарушения по този закон;

3. проверяват счетоводни, търговски или други книги или документи и носители на информация, както и други документи, свързани с осъществяването на контрола и/или с установяването на административни нарушения по този закон.

(2) Административните органи, длъжностните лица и организациите са длъжни да оказват съдействие на оправомощените лица от Държавна агенция „Електронно управление“ при осъществяване на техните правомощия.“

§ 30. Създава се чл. 59б:

„Принудителни административни мерки

Чл. 59б. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията по този закон и нормативните актове по прилагането му, както и за отстраняване на вредните последици от тях, председателят на Държавната агенция „Електронно управление“ или оправомощените по чл. 59 лица дават задължителни предписания на административните органи и определят срок за изпълнението им. За неизпълнението на предписанията в срок могат да се приложат следните принудителни административни мерки:

1. спиране въвеждането в експлоатация на комуникационни и информационни системи, съоръжения и технически средства, ако не са спазени разпоредбите на този закон и нормативните актове по прилагането му;

2. спиране експлоатацията на комуникационни и информационни системи, съоръжения и технически средства, ако не са спазени разпоредбите на този закон и нормативните актове по прилагането му.

(2) Принудителните административни мерки по ал. 1 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 31. В чл. 60, ал. 2 думите „проверки на“ се заменят с „проверки за установяване на съответствието по критериите за“.

§ 32. Създава се чл. 60а:

„Контрол за достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения и докладване

Чл. 60а. (1) Контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в се осъществява от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ по методика съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 г. за установяване на методиката за наблюдение и реда и условията за докладване от държавите членки в съответствие с Директива (ЕС) № 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ, L 256/108 от 11 октомври 2018 г.).

(2) Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“:

1. извършва наблюдение и проверки за съответствието на интернет страниците и мобилните приложения на лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 с изискванията за достъпност и преглед на оценките по чл. 58в, ал. 3;

2. разглежда жалбите по чл. 58г, ал. 2 срещу лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 за неизпълнение на изискванията за достъпност или неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали, установена от съответното лице.

(3) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 по искане на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ в 14-дневен срок от отправяне на искането представят данни и информация, необходими за наблюденията и проверките.

(4) Министърът на труда и социалната политика по искане на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ в 14-дневен срок от искането представя обвързващо становище по въпроси, които нямат технически характер и са свързани със специфичните нужди на хората с увреждания, когато такива въпроси възникнат при наблюденията, проверките и прегледите по ал. 2, т. 1 или при разглеждането на жалбите по ал. 2, т. 2.

(5) При разглеждането на жалбата по чл. 58г, ал. 2 председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ с решение:

1. дава задължителни указания, ако установи нарушение на изискванията за достъпност на съдържанието по чл. 58в или на наредбата по чл. 12, ал. 4, и посочва срок за изпълнението им от лицето по чл. 1, ал. 1 и 2;

2. отхвърля жалбата, ако не установи нарушение.

(6) Решението по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 33. Създава се чл. 60б:

„Наблюдение и докладване

Чл. 60б. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изготвя доклад за наблюдението за спазване на изискванията за достъпност по чл. 58в, ал. 1.

(2) Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ предоставя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията данните за наблюдението, необходими за изготвяне на доклада по ал. 1.

(3) Докладът по ал. 1 се публикува на интернет страниците на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Държавна агенция „Електронно управление“.“

§ 34. Член 63 се изменя така:

„Чл. 63. (1) Длъжностно лице или лице, осъществяващо публични функции, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 2, ал. 1, чл. 3, 4, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 1, чл. 7д, ал. 3, чл. 7е, ал. 3 и 4, чл. 7ж, ал. 1, чл. 8, ал. 2 и 3, чл. 10 – 16, чл. 30 – 38, чл. 40, ал. 1, чл. 42, ал. 2, чл. 43, 44, 46, 52, 53, 56, 58а и чл. 59а, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

(2) Длъжностно лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 7г, ал. 2, 3, 4, 7 и 8, се наказва с глоба в размер от 1500 до 4500 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

(3) При повторно нарушение глобата по ал. 1 е в размер от 1500 до 3000 лв., а по ал. 2 е в размер от 4500 до 15 000 лв.

(4) На лице, осъществяващо публични функции, което е юридическо лице или едноличен търговец и извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 2, ал. 1, чл. 3, 4, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 1, чл. 7д, ал. 3, чл. 7е, ал. 3 и 4, чл. 7ж, ал. 1, чл. 8, ал. 2 и 3, чл. 10 – 16, чл. 30 – 38, чл. 40, ал. 1, чл. 42, ал. 2, чл. 43, 44, 46, 52, 53, 56, 58а и чл. 59а, ал. 2, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лв.

(5) На организация, предоставяща обществени услуги, която извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 2, ал. 1, чл. 3, 4, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 1, чл. 7д, ал. 3, чл. 7е, ал. 3 и 4, чл. 7ж, ал. 1, чл. 8, ал. 2 и 3, чл. 10 – 16, чл. 30 – 38, чл. 40, ал. 1, чл. 42, ал. 2, чл. 43, 44, 46, 52, 53, 56, 58а и чл. 59а, ал. 2, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лв.

(6) При повторно нарушение имуществената санкция по ал. 4, съответно по ал. 5 е в размер от 4500 до 25 000 лв.“

§ 35. Член 64 се изменя така:

„Чл. 64. (1) Длъжностно лице, което не предостави информацията по чл. 60а, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв.

(2) При повторно нарушение глобата по ал. 1 е в размер от 1500 до 3000 лв.

(3) Длъжностно лице, което не изпълни указанията по чл. 60а, ал. 5, т. 1, се наказва с глоба в размер от 1500 до 3000 лв.

(4) При повторно нарушение глобата по ал. 3 е в размер от 1500 до 4500 лв.“

§ 36. Създава се чл. 64а:

„Чл. 64а. (1) Длъжностно лице, което извърши или допусне извършването на нарушение на този закон или на издадените въз основа на него актове, за което не е предвидено друго наказание, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв.

(2) На лице, осъществяващо публични функции, което е юридическо лице или едноличен търговец и извърши или допусне извършването на нарушение на този закон или на издадените въз основа на него актове, за което не е предвидено друго наказание, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лв.

(3) На организация, предоставяща обществени услуги, която извърши или допусне извършването на нарушение на този закон или на издадените въз основа на него актове, за което не е предвидено друго наказание, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лв.“

§ 37. Създава се чл. 64б:

„Чл. 64б. (1) Който не изпълни задължително предписание по чл. 59б, ал. 1, т. 1, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв., а когато е юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лв.

(2) Който не изпълни задължително разпореждане по чл. 7и, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв., а когато е юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лв.“

§ 38. В чл. 65, ал. 2 думите „оправомощени от него длъжностни лица“ се заменят с „оправомощено от него длъжностно лице“.

§ 39. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 24 думите „националната стратегия“ се заменят със „стратегията“.

2. Точка 31 се изменя така:

„31. „Система за сигурно електронно връчване“ е електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 и система, чрез която се удостоверява моментът на изпращане, получаване и връчване, както и се гарантират идентификацията, авторството и интегритетът на лицето, което изпраща, получава или връчва електронни документи или електронни изявления чрез системата.“

3. Точка 33 се отменя.

4. Създават се т. 36 – 47:

„36. „Архитектура на електронното управление“ е структурирано комплексно описание на основополагащите елементи на електронното управление, на техните взаимовръзки, на основните процеси, дейности и информационни ресурси на национално ниво, реализиращи Стратегията за развитие на електронното управление.

37. „Архитектура по област на политика“ е неразделна част от Архитектурата на електронното управление, представляваща структурирано, комплексно описание на елементите на електронното управление в конкретна област на политика, което включва взаимовръзките на тези елементи, основните процеси, взаимодействието със системите на национално ниво, дейностите и информационните ресурси на ниво съответната област, реализиращи Стратегията за развитие на електронното управление.

38. „Електронна автентикация“ е хоризонтална система за идентификация на всички участващи в електронното управление субекти, обекти и информационни системи.

39. „Електронно управление“ е реализиране от административните органи на правните взаимовръзки, административни процеси и услуги и на взаимодействието с потребителите, с лицата, осъществяващи публични функции, и с организациите, предоставящи обществени услуги, чрез използване на информационни и комуникационни технологии, осигуряващи по-високо ниво на ефективност на управлението.

40. „Информационни и комуникационни технологии“ са технологии за създаване, обработка, съхраняване и обмен на цифрова информация в различни формати чрез изпол­зване на хардуер.

41. „Информационна система“ е приложение, услуга, актив на информационните технологии или всеки друг компонент, обработващ информация.

42. „Националният екип за реагиране при инциденти в компютърната сигурност“ е екипът по смисъла на чл. 17 от Закона за киберсигурност.

43. „Проект“ е проект или дейност на административен орган, свързани с електронното управление, информационните и комуникационните технологии или с предоставянето на електронни административни услуги.

44. „Средство за електронна идентификация“ е средство за електронна идентификация по смисъла на чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014.

45. „Мобилно приложение“ е приложен софтуер, проектиран и разработен от организации от обществения сектор или от тяхно име с цел използване от обществеността на мобилни устройства като смартфони и таблети. Мобилното приложение не включва софтуера, който управлява тези устройства (мобилни операционни системи), и хардуер.

46. „Медийно съдържание с определено времетраене“ е медийно съдържание от един от следните видове: само аудиоматериали, само видеоматериали, аудио-визуални материали, аудиоматериали и/или видеоматериали в съчетание с интерактивни елементи.

47. „Обекти от сбирки на културното наследство“ са предмети, които са частна или публична собственост с историческа, художествена, археологическа, естетическа, научна или техническа стойност, които са част от сбирки, съхранявани от културни институции, като библиотеки, архиви и музеи.“

Допълнителна разпоредба

§ 40. Този закон въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ, L, 327/10 от 2 декември 2016 г.).

Преходни и заключителни разпоредби

§ 41. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г., бр. 7, 77 и 98 от 2018 г. и бр. 17 и 42 от 2019 г.) в чл. 40, ал. 2 се създава т. 3:

„3. разработва и актуализира План за използване на Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на война.“

§ 42. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г., бр. 7, 21, 28, 77 и 94 от 2018 г. и бр. 17, 47 и 74 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 17, ал. 1, т. 2 думата „въвеждане“ се заменя с „обявяване“, а думата „режим“ навсякъде се заличава.

2. В чл. 303:

а) в ал. 1 навсякъде думата „режим“ се заличава, а след думите „съобщителните обекти със специално предназначение“ се поставя тире и се добавя „елемент от Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили“ и се поставя запетая;

б) в ал. 2 навсякъде думата „режим“ се заличава.

§ 43. В Закона за електронната идентификация (обн., ДВ, бр. 38 от 2016 г.; изм., бр. 50 и 101 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 14 от 2018 г. и бр. 1 и 58 от 2019 г.) в § 1 от допълнителните разпоредби т. 2 се изменя така:

„2. „Електронна идентичност“ („е-идентичност“) е съвкупност от характеристики, записани в електронна форма, въз основа на които може да се направи еднозначно разграничаване на едно лице от други лица във виртуалната среда с цел осигуряване на достъп до информационни системи или осигуряване на възможност за извършване на електронни изявления.“

§ 44. В Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн., ДВ, бр. 44 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 20 и 66 от 2013 г., бр. 19 и 98 от 2014 г., бр. 56 от 2015 г. и бр. 17 от 2019 г.) в чл. 53а се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „председателят на Държавна агенция „Електронно управление“.

2. В ал. 4 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.

§ 45. (1) Системната интеграция по глава първа „а“, раздел IV се осъществява от „Информационно обслужване“ – АД.

(2) В срок до два месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет определя административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на системния интегратор по ал. 1.

§ 46. Изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения по чл. 58в не се прилагат за:

1. файлови формати на документи, публикувани на съответната страница или приложение до 23 септември 2018 г., освен ако съдържанието им е необходимо за предоставянето на електронни административни услуги от съответния орган или организация;

2. предварително записано медийно съдържание с определено времетраене, публикувано до 23 септември 2020 г.;

3. съдържание на мрежи за интранет и екстранет, които са интернет страници, ако са достъпни само за ограничен кръг лица, и съдържанието е публикувано до 23 септември 2019 г.; при съществената преработка на съдържанието на такава интернет страница след 23 септември 2019 г. се осигурява спазването на изискванията за достъпност по чл. 58в;

4. архивираното съдържание на интернет страници и мобилни приложения, което не е предназначено за предоставянето на електронни административни услуги и не е актуализирано или редактирано след 23 септември 2019 г.

§ 47. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 осигуряват достъпност на съдържанието по чл. 58в на:

1. интернет страниците, създадени след 23 септември 2018 г. до влизането в сила на този закон – в срок до 6 месеца от влизането му в сила;

2. интернет страниците, създадени преди 23 септември 2018 г. – в срок до 23 септември 2020 г.;

3. мобилните приложения – в срок до 23 септември 2021 г.

(2) Първият доклад по чл. 60б, ал. 2 се изготвя и публикува до 1 септември 2022 г. и обхваща периода от 1 януари 2020 г. до 22 декември 2021 г.

§ 48. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 10, който влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 14 ноември 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

8786