Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Име на законопроекта Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Дата на приемане 01/12/2015
Брой/година Държавен вестник 98/2015

 


УКАЗ № 262

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г., приет от ХLІІI Народно събрание на 1 декември 2015 г.

Издаден в София на 9 декември 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 10 048 408,4 хил. лв., както следва:Показатели


Сума

(хил. лв.)


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


10 048 408,4


1.


Осигурителни приходи


4 971 506,3


1.1.


Осигурителни вноски


4 971 506,3


2.


Неданъчни приходи


12 080,0


2.1.


Приходи и доходи от собственост


6 605,0


2.2.


Глоби, санкции и наказателни лихви


5 200,0


2.3.


Други приходи


275,0


3.


Внесени ДДС и други данъци върху продажбите


-1 065,0


4.


Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


346 638,7


5.


Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства


4 719 248,4


 

 

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 10 046 319,4 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


10 046 319,4


1.


Разходи


10 039 169,4


1.1.


Пенсии


8 740004,1


1.1.1.


Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


8 356 317,0


1.1.2.


Пенсии за сметка на държавния бюджет


343 683,0


1.1.3.


Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ


1 500,0


1.1.4.


Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)


38504,1


1.2.


Социални помощи и обезщетения


1 223 456,5


1.3.


Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта


75630,5


1.3.1.


Разходи за персонал


53689,6


1.3.2.


Издръжка


15 197,4


1.3.3.


Платени данъци, такси и административни санкции


550,0


1.3.4.


Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности


106,0


1.3.5.


Капиталови разходи


6 087,5


1.4.


Отбрана и сигурност


75,0


1.5.


Разходи за лихви


3,3


1.5.1.


Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина


3,3


1.5.2.


Други разходи за лихви към местни лица


-


2.


Предоставени трансфери


7 150,0


2.1.


На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


 

3 150,0


2.2.


На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“


4 000,0


2.2.1.


Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


 

3 000,0


2.2.2.


За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


 

1 000,0


(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:


ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)


2 089,0


ФИНАНСИРАНЕ


-2 089,0 
Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)


-2 089,0


Наличност в края на периода


0 
 

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 3 339 019,8 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


3 339 019,8


1.


Осигурителни приходи


3 338 369,7


1.1.


Осигурителни вноски


3 338 369,7


4.


Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


650,1


(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 7 690 316,7 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


7 690 316,7


1.


Разходи


7 690 316,7


1.1.


Пенсии


7 689 757,5


1.1.1.


Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


7 654 959,9


1.1.3.


Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ


1 500,0


1.1.4.


Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)


33 297,6


1.2.


Социални помощи и обезщетения


559,2


(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)


-4 351 296,9


Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и трансферите на обща сума 459 225,7 хил. лв., както следва:І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


459 225,7


1.


Осигурителни приходи


459 225,7


1.1.


Осигурителни вноски


459 225,7


(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите на обща сума 663 201,2 хил. лв., както следва:


 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


663 201,2


1.


Разходи


663 201,2


1.1.


Пенсии


663 196,2


1.1.1.


Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


660 093,4


1.1.4.


Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)


3 102,8


1.2.


Социални помощи и обезщетения


5,0(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)


-203 975,5Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите и трансферите на обща сума 345 588,6 хил. лв., както следва:І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


345 588,6


4.


Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


345 588,6(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 345 598,8 хил. лв., както следва:І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


345 598,8


1.


Разходи


345 598,8 


1.1.


Пенсии


345 588,6


1.1.2.


Пенсии за сметка на държавния бюджет


343 683,0


1.1.4.


Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)


1 905,6


1.2.


Социални помощи и обезщетения


10,2(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)


-10,2Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 149788,5 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


149 788,5


1.


Осигурителни приходи


149 788,5


1.1.


Осигурителни вноски


149 788,5(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 54 144,9 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


54 144,9


1.


Разходи


49 794,9


1.1.


Пенсии


41 461,8


1.1.1.


Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


41 263,7


1.1.4.


Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)


198,1


1.2.


Социални помощи и обезщетения


8 333,1


2.


Предоставени трансфери


4 350,0


2.1.


На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно

чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване


350,0


2.2.


На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“


4 000,0


2.2.1.


Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


3 000,0


2.2.2.


За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


1 000,0(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)


95 643,6Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 802 620,8 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


802 620,8


1.


Осигурителни приходи


802 620,8


1.1.


Осигурителни вноски


802 620,8(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 892 596,9 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


892 596,9


1.


Разходи


889 796,9


1.2.


Социални помощи и обезщетения


889 796,9


2.


Предоставени трансфери


2 800,0


2.1.


На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


2 800,0(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)


-89 976,1Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 221 901,6 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


221 901,6


1.


Осигурителни приходи


221 501,6


1.1.


Осигурителни вноски


221 501,6


4.


Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


400,0(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума 324752,1 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


324 752,1


1.


Разходи


324 752,1


1.2.


Социални помощи и обезщетения


324 752,1(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)


-102 850,5Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 4 730 263,4 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


4 730 263,4


2.


Неданъчни приходи


12 080,0


2.1.


Приходи и доходи от собственост


6 605,0


2.2.


Глоби, санкции и наказателни лихви


5 200,0


2.3.


Други приходи


275,0


3.


Внесени ДДС и други данъци върху продажбите


-1 065,0


5.


Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет

за покриване на недостига от средства


 

4 719 248,4


(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 75 708,8 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


75 708,8


1.


Разходи


75 708,8


1.3.


Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта


75 630,5


1.3.1.


Разходи за персонал


53 689,6


1.3.2.


Издръжка


15 197,4


1.3.3.


Платени данъци, такси и административни санкции


550,0


1.3.4.


Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности


106,0


1.3.5.


Капиталови разходи


6 087,5


1.4.


Отбрана и сигурност


75,0


1.5.


Разходи за лихви


3,3


1.5.1.


Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина


3,3


1.5.2.


Други разходи за лихви към местни лица


-(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


4 654 554,6


РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ


-4 654 554,6


Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)


-2 089,0


Наличност в края на периода


4 652 465,6Чл. 9. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2016 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2014 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. – 420 лв.;

б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;

г) над 7500 лв. – 550 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 300 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2014 г., както и за започналите дейност през 2015 и 2016 г. е 420 лв.

(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква „а“.

Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2016 г.:

1. от 1 януари до 30 юни – 157, 44 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември – 161,38 лв.

Чл. 11. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2016 г. – 7,20 лв.

Чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2016 г. – 340 лв.

Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2016 г. – 540 лв.

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2016 г. съгласно приложение № 2.

Чл. 15. (1) За 2016 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2016 г. – 1200 лв.

(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ съгласно приложение № 3.

Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2016 г. съгласно приложение № 4.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

(2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.

§ 2. За 2016 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 14, 22, 54, 61 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 6, ал. 9, изречение трето думите „определения с влязъл в сила ревизионен акт по“ се заменят с „установения от органа по приходите при условията и по реда на“ и думата „съответната“ се заличава.

2. В чл. 9, ал. 1, т. 4 думите „дължимите осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица и от лицата по чл. 4а, ал. 1“ се заменят с „дължимите осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, включително вноските по чл. 6, ал. 9 и дължимите осигурителни вноски от лицата по чл. 4а, ал. 1“.

3. В чл. 13в, ал. 3 думите „и не са осигурени“ се заличават.

4. В чл. 20, ал. 2, т. 1 след думите „фондовете „Пенсии“ се поставя запетая и се добавя „фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.

5. В чл. 21, т. 3 думите „и 4“ се заличават.

6. В чл. 22б се създава т. 3:

„3. помощи за профилактика и рехабилитация.“

7. В чл. 40а:

а) в заглавието след думата „документи“ се добавя „и данни“;

б) в текста преди т. 1 след думата „Документите“ се добавя „и данните“;

в) в т. 1 и 2 думите „15-о число“ се заменят с „10-о число“.

8. В чл. 48, ал. 2:

а) в изречение първо думите „18-те календарни месеца“ се заменят с „24-те календарни месеца“;

б) в изречение второ думите „18 месеца“ се заменят с „24 месеца“.

9. В чл. 48б в заглавието след думата „документи“ се добавя „и данни“, след думата „документите“ се добавя „и данните“ и думите „15-о число“ се заменят с „10-о число“.

10. В чл. 52б в заглавието след думата „документи“ се добавя „и данни“, след думата „документите“ се добавя „и данните“ и думите „15-о число“ се заменят с „10-о число“.

11. В чл. 54а, ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;“.

12. В чл. 54г, ал. 4 след думите „с разпореждане“ се добавя „производството по отпускането или“.

13. В чл. 54д, ал. 1 т. 3 се изменя така:

„3. придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава, или при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или на професионална пенсия по чл. 168;“.

14. В чл. 54е:

а) в ал. 3 думите „или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава“ се заменят с „в Република България, или пенсия за старост в друга държава, пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168“;

б) в ал. 4 след думата „институт“ се добавя „или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението“.

15. В чл. 77 думите „ал. 3 – 6“ се заменят с „ал. 3 – 8“.

16. В чл. 79, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „ал. 3 – 6“ се заменят с „ал. 3 – 8“.

17. В чл. 101, ал. 1, т. 4а след думите „с друг вид пенсия“ се поставя запетая и се добавя „включително пенсия, отпусната в друга държава“.

18. В чл. 110, ал. 3, изречение първо след думата „институт“ се добавя „или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението“.

19. В чл. 117, ал. 2 думата „тримесечен“ се заменя с „двумесечен“.

20. В чл. 129, ал. 19 думите „ал. 13, 14 и 16“ се заменят с „ал. 13, 14 и 17“.

21. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби:

а) в т. 4 след думите „фонд „Пенсии“ се поставя запетая и се добавя „фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“;

б) в т. 7 в текста преди буква „а“ думите „т. 5“ се заменят с „т. 6“;

в) в т. 11 след думите „чл. 69а“ се поставя запетая и се добавя „чл. 69б, чл. 69в“.

22. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 22у:

„§ 22у. (1) В срок до 30 април 2016 г. министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика представят за обществено обсъждане концепция за усъвършенстване на медицинската експертиза и експертизата на работоспособността и изменения в нормативната уредба на пенсиите за инвалидност.

(2) В срок до 30 юни 2016 г. Министерският съвет внася в Народното събрание съответните законопроекти, свързани с изменения и допълнения в уредбата на пенсиите за инвалидност и другите права на хората с увреждания, които произтичат от концепцията по ал. 1, в т. ч. мерки, насочени към оптимизиране на използването на наличния финансов ресурс за подобряване на условията на живот на хората с увреждания.“

§ 4. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г., Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г. и бр. 54, 61 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 222 се създава ал. 4:

„(4) Алинея 3 се прилага и когато при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване.“

2. В чл. 328 се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 1:

аа) създава се нова т. 10а:

„10а. когато на работника или служителя е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване;“

бб) досегашната т. 10а става т. 10б;

вв) създава се т. 10в:

„10в. когато трудовото правоотношение е възникнало с работник или служител, след като му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване;“

б) в ал. 3 след думите „ал. 1, т. 10а“ се поставя запетая и се добавя „10б и 10в“.

§ 5. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 14, 24 и 54 от 2015 г.) в чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се правят следните допълнения:

а) създава се т. 5а:

„5а. когато на държавния служител е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване;“

б) в т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „включително когато е упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване“.

2. Създава се ал. 3а:

„(3а) Алинея 3 се прилага и когато при прекратяване на служебното правоотношение държавният служител отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване.“

3. В ал. 5 думите „ал. 1, т. 6“ се заменят с „ал. 1, т. 5а и 6“.

§ 6. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.

§ 7. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г. с изключение на § 3, т. 15, 16 и 20, които влизат в сила от 15 август 2015 г.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 1 декември 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2016 г. (с налагане на административно увеличение от 7,5 % за дейностите без постигнати споразумения и минимална работна заплата за 2016 г. 420,00 лв.)По-

ре-

ден

но-

мер


Ико-

номи-

чески дей-

ности (ном. А31)


Иконо-

мически дей-

ности

(код по НКИД)


Наименование

на икономическа

 

дейност


Ръко-

води-

тели


Спе-

циа-

листи


Техни-

ци и

при-

ложни специа-

листи


Помо-

щен адми-

нистра-

тивен персо-

нал


Персо-

нал,

зает с услуга

за насе-

ление-

то, тър-

говията

и охра-

ната


Квали-

фици-

рани работ-

ници в селско-

то, гор-

ското, ловно-

то и

рибно-

то сто-

панство


Квали-

фици-

рани работ-

ници и сродни

на тях

занаят-

чии


Маши-

нни опера-

тори и мон-

тажници


Про-

фесии, неизиск-

ващи спе-

циална квали-

фика-

ция


 


 


 


 


1


2


3


4


5


6


7


8


9


1


А


01, 03 без 1.49


Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности;Рибно стопанство


995


750


680


630


460


519


595


662


421


2


А


02


Горско стопанство


900


620


530


480


450


420


520


500


420


3


А


1,49


Отглеждане на други животни

(пчеларство)


727


682


648


570


458


458


536


458


420


4


В


05


Добив на въглища


867


710


673


484


420


420


673


611


450


5


В


06


Добив на нефт и природен газ


833


668


650


435


435


420


600


552


435


6


В


07


Добив на метални руди


891


741


656


471


420


420


649


560


420


7


В


08.11


Добив на строителни материали


679


534


485


500


500


420


580


534


500


8


В


08.11


Добив на декоративни скални материали


652


514


466


420


420


420


558


514


420


9


В


08.11


Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти


682


537


488


423


423


420


584


537


423


10


В


08.12


Добив на трошен камък, чакъл и пясък


857


712


615


452


421


420


565


565


421


11


В


08.12


Добив на глина и каолин


882


732


632


465


431


420


581


581


431


12


В


08.9 и 09


Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива


685


540


490


425


425


420


587


540


425


13


C


10.1 без 10.12, 10.2


Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия


1430


945


755


572


427


420


612


511


420


14


C


10.12


Производство и преработка на месо от домашни птици


1180


980


850


600


420


450


470


620


430


15


C


10.3


Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия


870


700


590


470


420


420


540


541


420


16


C


10.4


Производство на растителни и животински масла и мазнини


945


850


620


510


460


420


470


470


422


17


C


10.5


Производство на мляко и млечни продукти


1017


671


541


550


480


422


480


480


430


18


C


10.6


Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени про­дукти


1200


1000


950


580


440


420


650


800


450


19


C


10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82


Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти


800


565


560


445


420


420


455


510


425


20


C


10.81 и 10.82


Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия


1100


905


840


600


422


422


590


620


422


21


C


10.9


Производство на готови храни за животни


1080


950


860


630


422


440


650


650


430


22


C


11 без 11.05, 11.06 и 11.07


Производство на напитки


836


650


558


420


420


420


420


441


420


23


C


11.05 и 11.06


Производство на пиво и малц


790


670


615


433


423


420


510


490


422


24


C


11.07


Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води


900


760


690


485


420


420


480


492


420


25


C


12


Производство на тютюневи изделия


995


970


679


535


438


420


460


535


420


26


C


13


Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло


950


648


620


498


420


420


420


420


420


27


C


14 без 14.3


Производство на облекло


890


650


600


480


420


420


440


425


420


28


C


14, 3


Производство на други трикотажни изделия


960


690


650


550


420


420


450


445


425


29


C


15


Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм


872


592


576


475


420


420


420


420


420


30


C


16


Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене


580


470


460


420


420


420


440


440


420


31


C


17


Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон


820


610


550


430


420


420


510


470


420


32


C, J


18, 58 и 59


Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика


485


438


420


420


420


420


420


420


420


33


C


19


Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти


1697


1261


995


728


849


420


922


931


535


34


C


20


Производство на химични продукти


837


654


478


420


420


420


471


455


420


35


C


21


Производство на лекарствени вещества и продукти


837


654


478


420


420


420


471


455


420


36


C


22


Производство на изделия от каучук и пластмаси


591


420


420


420


420


420


420


420


420


37


C


23


Производство на изделия от други неметални минерални суровини


796


645


602


420


420


420


581


581


420


38


C


24 без 24.5


Производство на основни метали


780


540


500


420


420


420


460


460


420


39


C


24.5


Леене на метали


740


540


520


420


420


420


440


440


420


40


C


25 без 25.4


Производство на метални изделия, без машини и оборудване


740


500


470


420


420


420


435


435


420


41


C


26


Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти


760


660


580


420


420


420


560


540


420


42


C


27


Производство на електрически съоръжения


760


660


580


420


420


420


560


540


420


43


C


28 без 28.11; 25.4


Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси


830


570


510


420


420


420


480


470


420


44


C


28.11


Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни


950


600


600


490


420


420


520


510


420


45


C


29, 30


Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили


980


650


570


420


420


420


580


460


420


46


C


31


Производство на мебели


600


475


450


420


420


420


440


440


420


47


C


32 без 32.5,

33


Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване


679


460


438


420


420


420


420


420


420


48


C


32.5


Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)


894


671


420


420


420


420


447


503


420


49


D


35.1


Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия


950


750


710


440


420


420


620


590


420


50


D


35.2; 49.5


Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт


1406


970


922


559


485


420


674


743


485


51


D


35.3


Производство и разпределение на топлинна енергия


840


645


615


430


420


420


490


540


420


52


Е


36, 37


Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води


780


700


630


460


430


420


530


460


420


53


E


38 без 38.12 и 38.22; 39


Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци


801


485


471


420


420


420


426


420


420


54


E


38.12 и

38.22


Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци


975


810


730


600


575


420


640


600


585


55


F


41, 42 без 42.11 и 42.22, 43


Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности


760


620


600


420


420


420


580


580


420


56


F


42.11


Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти


845


670


610


445


420


420


610


610


420


57


F


42.22


Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи


670


545


515


425


420


420


420


460


420


58


G


45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74


Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети


1250


1030


910


640


545


440


600


590


470


59


G


46.46,

47.73, 47.74


Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки


888


563


471


420


420


420


420


440


420


60


I


55, 56, 79


Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации


930


800


625


505


450


420


550


560


420


61


H


49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт


Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт


892


791


650


436


436


420


458


541


436


62


H


49.3, 49.4


Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване


813


626


555


420


420


420


463


463


420


63


H


50


Воден транспорт


973


889


759


483


427


420


492


547


427


64


H


51


Въздушен транспорт


1156


1062


866


539


551


420


561


624


488


65


H


 52, без железопътен транспорт


Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)


999


936


731


446


446


420


516


446


446


66


H


53


Пощенски и куриерски дейности


500


490


420


420


420


420


420


420


420


67


J


60, 61


Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения


898


786


674


516


516


420


563


563


448


68


K


64, 65, 66


ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ


1529


970


728


535


420


420


438


559


420


69


J, L, M, N


62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82


Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ


970


631


508


420


420


420


420


420


420


70


N


80


Дейности по охрана и разследване


816


570


470


420


420


420


420


420


420


71


M


72


Научноизследователска и развойна дейност


648


465


420


420


420


420


420


420


420


72


O


84


ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ


478


420


420


420


420


420


420


420


420


73


P


85


ОБРАЗОВАНИЕ


660


555


465


420


420


420


420


420


420


74


Q


86 без 86.1, 75


ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност


1006


643


420


420


420


447


420


420


420


75


Q


86, 1


Дейност на болници (без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)


1286


950


626


503


420


470


481


481


420


76


Q


87, 88


Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване


420


420


420


420


420


420


420


420


420


77


R


90, 91, 92, 93


КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове – без професионален спортист във футболен клуб)


634


438


420


420


420


420


420


420


420


78


S, T


95, 96, 97


Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ;


480


460


420


420


420


420


420


420


420


79


S, U


94 без 94.91, 99


Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби


862


606


448


420


420


420


420


420


420


80


R


93,12


Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)


 


 


568


 


 


 


 


 


 


81


 


 


Централен кооперативен съюз


640


560


500


420


420


420


420


420


420


82


Q


86 без 86.1


ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)


671


514


425


 


 


 


 


 


 


83


Q


86, 1


Дейност на болници (само за началник

клиника/

отделение)


1062


 


 


 


 


 


 


 


 


84


Q


86, 1


Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)


737


682


671


 


 


 


 


 


 


85


S


94.91


Дейност на религиозни организации


 


420


 


 


 


 


 


 


 Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение 2 към Заповед №РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

5. Ред 80 се отнася само за професионалните футболисти, като минималният осигурителен доход за професионалните футболисти от група А и група Б се определя според квалификационна група 3 – техници и приложни специалисти.

Приложение № 2 към чл. 14

Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ“ за 2016 г.

Код КИД

2008


Наименование на икономическа дейност КИД2008


Осигу-

рителна вноска (%)


02


Горско стопанство


1,1


05


Добив на въглища


1,1


07


Добив на метални руди


1,1


08


Добив на неметални материали и суровини


1,1


09


Спомагателни дейности в добива


1,1


13


Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло


1,1


16


Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене


1,1


17


Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон


1,1


20


Производство на химични продукти


1,1


23


Производство на изделия от други неметални минерални суровини


1,1


24


Производство на основни метали


1,1


25


Производство на метални изделия, без машини и оборудване


1,1


30


Производство на превозни средства, без автомобили


1,1


31


Производство на мебели


1,1


33


Ремонт и инсталиране на машини и оборудване


1,1


38


Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали


1,1


41


Строителство на сгради


1,1


42


Строителство на съоръжения


1,1


43


Специализирани строителни дейности


1,1


49


Сухопътен транспорт


1,1


50


Воден транспорт


1,1


01


Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности


0,9


06


Добив на нефт и природен газ


0,9


11


Производство на напитки


0,9


12


Производство на тютюневи изделия


0,9


19


Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти


0,9


22


Производство на изделия от каучук и пластмаси


0,9


28


Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение


0,9


35


Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива


0,9


37


Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води


0,9


52


Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта


0,9


10


Производство на хранителни продукти


0,7


21


Производство на лекарствени вещества и продукти


0,7


27


Производство на електрически съоръжения


0,7


32


Производство, некласифицирано другаде


0,7


36


Събиране, пречистване и доставяне на води


0,7


46


Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети


0,7


53


Пощенски и куриерски дейности


0,7


60


Радио- и телевизионна дейност


0,7


61


Далекосъобщения


0,7


68


Операции с недвижими имоти


0,7


74


Други професионални дейности


0,7


77


Даване под наем и оперативен лизинг


0,7


79


Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации


0,7


80


Дейности по охрана и разследване


0,7


81


Дейности по обслужване на сгради и озеленяване


0,7


84


Държавно управление


0,7


87


Медико-социални грижи с настаняване


0,7


90


Артистична и творческа дейност


0,7


91


Други дейности в областта на културата


0,7


92


Организиране на хазартни игри


0,7


93


Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих


0,7


18


Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители


0,5


29


Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета


0,5


39


Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци


0,5


45


Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт


0,5


47


Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети


0,5


51


Въздушен транспорт


0,5


59


Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика


0,5


71


Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи


0,5


72


Научноизследователска и развойна дейност


0,5


78


Дейности по наемане и предоставяне на работна сила


0,5


82


Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност


0,5


85


Образование


0,5


86


Хуманно здравеопазване


0,5


88


Социална работа без настаняване


0,5


99


Дейности на екстериториални организации и служби


0,5


03


Рибно стопанство


0,4


14


Производство на облекло


0,4


15


Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм


0,4


26


Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти


0,4


55


Хотелиерство


0,4


56


Ресторантьорство