СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЕИК по БУЛСТАТ 
000695018, с адрес: София 1169, пл. „Народно събрание“ № 2, интернет адрес: www.parliament.bg, тел. 02/939-39 е администратор на личните данни на лицата, на които обработва тези данни при осъществяване на своите функции.
Актуализираме нашето съобщение за поверителност, за да отразим промените, които сме направили като част от нашия постоянен ангажимент да бъдем прозрачни. 
Предприехме тези промени, за да отговорим на новите стандарти, въведени от Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), в сила от 25.05.2018г., като се ръководим от принципа, че правата на субекта на данни са лични права, защитаващи неприкосновеността на личността и човешкото достойнство като върховни ценности. 
С настоящото съобщение за поверителност Ви информираме как ние от Народното събрание обработваме Вашите лични данни, как  осигуряваме тяхната защита и сигурност и какви са Вашите права.  Тези права ще бъдат различни, тъй като ние изпълняваме широк кръг публични, административни и обществени функции. Затова ще намерите връзки към допълнителни съобщения за поверителност и политики за защита на данни, за да разберете как се използва Вашата лична информация и как да упражните Вашите права за конкретен случай.

По всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, можете да се обърнете към определеното от Народното събрание длъжностно лице по защита на данните, по Ваш избор на телефон: 0882009266 или електронен адрес за кореспонденция: gdpr@parliament.bg

За да упражните Вашите права, свързани с обработка на личните Ви данни, можете да подадете искане по някой от посочените начини, като:
  • изпратите искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес: Народно събрание, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І“ № 1, дирекция „Парламентарна канцелария“, отдел „Приемна“;
  • подадете лично искане за упражняване на права на адрес: Народно събрание, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І“ № 1, дирекция „Парламентарна канцелария“, отдел „Приемна“;
  • изпратите искане за упражняване на права на следната електронна поща: infocenter@parliament.bg;
Защо събираме и съхраняваме информация за Вас. 

Като администратор на лични данни ние събираме и съхраняваме информация за Вас в изпълнение на публични, административни и обществени функции, които изпълняваме, съгласно Конституцията, законите и подзаконовите нормативни актове. Обработваме лични данни, за да осигурим работата на Народното събрание и парламентарните служители, да изпълним нашите законови задължения, свързани с функциите и дейността на Народното събрание и да получим Вашето мнение, като ни помогнете да изградим представа за това, как работим и  какво трябва да подобрим в нашата дейност. 
Ние обработваме Вашите личните данни само за целта, за която те са събрани и не ги използваме повторно за несъвместими цели.

Какви лични данни обработваме. 

Ние обработваме само толкова лични данни, колкото са ни необходими, за да изпълним нашите задължения и само за целите, за които сме ги събрали, като спазваме принципа „Необходимо да се знае“. 
Видовете лични данни, които обработваме са свързани с всеки конкретен случай и могат да включват, но не само: 
  • Индивидуализиращи лични данни: – име, презиме, фамилия, адрес, ЕГН/ЛНЧ, номер на личен документ, визуални  изображения и други;
  • Лични данни по отношение на професиналната идентичност: данни за трудова дейност, професионална биография;
  • Информация за връзка: телефонен номер, електронен адрес;
Също така може да обработим специална (чувствителна) информация, която е от значение за отделни случаи, при спазване на всички условия за защита на тяхната цялостност, наличност и поверителност. 

На какво основание обработваме лични данни.

Ние обработваме Вашите лични данни само при наличие на основание,  предвидено в Общия Регламент за защита на личните данни. Обработваме личните Ви данни, за да изпълним свое законово задължение или във връзка с възникнали договорни отношения между Народното събрание и отделни лица. 
В някои случаи обработваме лични данни поради необходимост да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, както и в случаите, когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени.
Може да обработваме Ваши лични данни и на основание дадено от Вас съгласие за една или повече конкретни цели, като сме осигурили възможност да оттеглите даденото съгласие по всяко време. 

На кои лица обработваме лични данни.

В зависимост от целите, за които извършваме обработката, личните данни могат да бъдат, но не само: на народните представители и членове на техните семейства, на парламентарните служители, стажанти и лица, чиито данни обработваме във връзка с изпълнение на договорно задължение, на лица, участващи в образователни и културни дейности, на лица, които са ни сезирали с молби, жалби, предложения и други искания, на лицата, преминали през пропускателния режим на сградите на Народното събрание.
 
Как съхраняваме Вашите лични данни.

Ние използваме предоставените от Вас или получени от друг лични данни, по начин който отговаря на законодателството за защита на данните. Стремим се да поддържаме точната и актуална информация и да не я държим за по-дълго време, отколкото е необходимо. В повече от случаите законът определя времето, за което ние съхраняваме Вашите лични данни. 

Как споделяме Вашите лични данни.

Ние не разкриваме на никого, без Ваше разрешение данни, които ни предоставяте, извън случаите в които разкриването се изисква от закона или когато имаме основателна причина да смятаме, че несподелянето на информацията може да постави друго лице в риск. В последния случай, Вие ще бъдете информирани за това. Предоставяме Вашите лични данни на други публични органи поради законово изискване за това. 
Ние може да разкриваме данни и когато това е необходимо за целите на предотвратяването и / или разкриването на нарушения или престъпления.
Ние няма да предоставим за обработка никакви лични данни на трети лица, освен на тези, които обработват информация от наше име и това ще стане само там, където е възможно, след като сме се уверили, че са предприети достатъчно стъпки за защита на личните данни от получателя и сме сключили с тях конкретно споразумение за това. 
Можем да предадем Вашите данни извън Европейското икономическо пространство, но само ако е осигурено адекватно ниво на защита или подходящи гаранции за това. Приели сме Вътрешни правила за предаване на данни на трети държави или на международни организации, които спазваме стриктно.
Ние разкриваме чувствителни или поверителни данни, като например медицински данни, само ако сме законово задължени или с Вашето предварително изрично съгласие. Може да разкриваме информация, когато е необходимо, за да предотвратим риск от увреждане на дадено лице.
Ще Ви предоставяме допълнителна информация за това, на кого споделяме Вашите данни, за всеки конкретен случай, когато това споделяне изисква Вашето изрично и информирано съгласие.
 
 Как защитаваме вашите лични данни.

Всички лични данни, които обработваме са обект на строги мерки и процедури, за да се гарантира, че те не могат да бъдат достъпни или разкрити на всеки, който няма право на достъп до тях. 
Разработили сме и прилагаме правила за сигурност и Вътрешни правила за действие при нарушаване на сигурността на личните данни. Те дефинират нашите ангажименти и отговорности към личния Ви живот и обхващат редица области на информационната и технологичната сигурност. Ние предоставяме обучение на персонала, който обработва лична информация и предвиждаме дисциплинарна отговорност, ако се злоупотребява или не се полага правилна грижа за Вашата лична информация.
Извършваме оценки на поверителността при извършване на промени в процесите или системите, които съдържат Вашите лични данни. Оценяваме техническата сигурност на информационните ни системи. 
Ще разследваме инциденти с данни, при които установим, че личните Ви данни могат да бъдат или са били  оповестени неподходящо.  Ще ви информираме, освен ако не решим, че това ще представлява риск за Вас и ще информираме Комисията за защита на личните данни.  

Какви са Вашите права.

Вие имате право да поискате от нас: да Ви предоставим информация за това, какви данни обработваме за Вас; да ви предоставим копие на Вашите лични данни; да коригирате грешки в личните Ви данни и да ограничите обработката; да възразите срещу обработката, в зависимост от дейността и правното основание; да поискате изтриване на личните данни, в зависимост от дейността и правното основание; да оттеглите съгласието си, ако обработката се извършва на това основание; да бъдете информирани за автоматизираното вземане на решения, включително профилиране.  
В нашите Съобщения за поверителност посочваме подробно Вашите права във връзка с конкретната обработка. 
Когато е възможно, ще се стремим да изпълним Вашето искане, но може да ни се наложи да съхраняваме или обработваме информация, за да спазим правно задължение или обществена задача.
Стремим се да гарантираме, че всички данни, които обработваме са верни. Възможно е да има ситуации, в които да откриете, че информацията, която съхраняваме, вече не е точна и имате правото да я коригирате. 
Вие имате право да заявите достъп до Вашите лични данни, както и да получите копие от тях, като за Ваше улеснение може да използвате изготвения образец на искането. 

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда.

Ако считате, че при обработката на лични данни сме нарушили Вашите права, Вие може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с  адрес: 
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до компетентния Административен съд.

Промени в това съобщение за поверителност.

Ние непрекъснато преглеждаме и актуализираме това Съобщение за поверителност, за да отразим промените в случаи на необходимост, както и да спазим промените в българското законодателство. Текущата версия е обозначена с датата "последна актуализация" в горната част на настоящото съобщение. 


Повече информация за целите за които обработваме лични данни, основанията за обработване, за категориите лични данни, които обработваме, за споделянето на лични данни, както и сроковете за съхранение, може за получите от Съобщенията за поверителност за конкретни дейности по обработка на данни:Повече информация във връзка с упражняване на Вашите права може за получите като се запознаете с Вътрешните правила за упражняване на права на субектите на данни. ТУК

Образец на искането за упражняване на права може да изтеглите от ТУК

Образец на декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни можете на намерите ТУК