Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение № 940/2014/ЕС относно режима за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони по отношение на неговия срок на прилагане COM(2020) 371 11/08/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за разходите по линия на ЕФГЗ „Система за ранно предупреждение № 4-6/2020“ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за разходите по линия на ЕФГЗ Система за ранно предупреждение № 4-6/2020 COM(2020) 379 11/08/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Годишен доклад за операциите за хуманитарна помощ на Европейския съюз, финансирани през 2019 г. COM(2020) 358 07/08/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Административния комитет за Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР, във връзка с предложението за изменения на конвенцията ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Административния комитет за Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР, във връзка с предложението за изменения на конвенцията COM(2020) 361 07/08/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Регламент (ЕС) 2015/758 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112 COM(2020) 359 07/08/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за представяне от името на Европейския съюз на предложения за изменение на приложение IV към Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане в рамките на 15-ото заседание на Конференцията на страните и относно позицията на Европейския съюз по внесените от други страни предложения за изменение на приложение IV и на други приложения ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за представяне от името на Европейския съюз на предложения за изменение на приложение IV към Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане в рамките на 15-ото заседание на Конференцията на страните и относно позицията на Европейския съюз по внесените от други страни предложения за изменение на приложение IV и на други приложения COM(2020) 362 07/08/2020
Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия COM(2020) 360 07/08/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с актуализирането на приложение XIII (Сближаване на митническото законодателство) към споразумението ПРИЛОЖЕНИЕ към РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с актуализирането на приложение XIII (Сближаване на митническото законодателство) към споразумението COM(2020) 357 05/08/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по зърното относно присъединяването на Обединеното кралство към Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г. COM(2020) 353 04/08/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕС) 2016/792 за хармонизираните индекси на потребителските цени и за индекса на цените на жилищата COM(2020) 354 04/08/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно режима на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови ПРИЛОЖЕНИЯ към предложение за Решение на Съвета относно режима на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови COM(2020) 355 04/08/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Директива (ЕС) 2015/2193 за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации COM(2020) 351 03/08/2020
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД ОТ СТРАНА НА КОМИСИЯТА на годишните доклади за дейността на държавите членки, свързана с експортните кредити, по смисъла на Регламент (ЕС) № 1233/2011 COM(2020) 348 03/08/2020
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД ОТ СТРАНА НА КОМИСИЯТА на годишните доклади за дейността на държавите членки, свързана с експортните кредити, по смисъла на Регламент (ЕС) № 1233/2011 COM(2020) 349 03/08/2020
ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА относно управлението на Гаранционния фонд на Европейския фонд за устойчиво развитие COM(2020) 346 31/07/2020
REPORT FROM THE COMMISSION Monitoring the application of European Union law 2019 Annual Report {SWD(2020)147} COM(2020) 350 31/07/2020
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the review of Regulation (EU) 2019/125 of 16 January 2019 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment COM(2020) 343 30/07/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА съгласно член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/880 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за въвеждането и вноса на движими културни ценности COM(2020) 342 30/07/2020
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2020/123 по отношение на определени възможности за риболов през 2020 г. във води на Съюза и води извън Съюза COM(2020) 344 30/07/2020
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета относно приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране за бизнеса и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и Директива (ЕС) 2019/1937 и приемането на директива за изменение на Директива 2017/1129 относно пазарите на финансови инструменти Настоящото съобщение се отнася до COM(2018) 113 final - 2018/0048(COD) и до COM(2018) 99 final - 2018/0047(COD) COM(2020) 356 29/07/2020