Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на шестдесет и третата сесия на Комисията за упойващите вещества, във връзка с добавянето на вещества в Списък I към Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества COM(2020) 17 17/01/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение (ЕС) 2019/274 относно подписването, от името на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия, на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия COM(2020) 28 17/01/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Годишен доклад за операциите за хуманитарна помощ на Европейския съюз, финансирани през 2018 г. COM(2020) 6 16/01/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Регламент (ЕС) 2016/1076 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвиден в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (известен преди като Регламент за достъпа до пазара) COM(2020) 7 14/01/2020
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Фонда за справедлив преход ПРИЛОЖЕНИЯ към предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Фонда за справедлив преход COM(2020) 22 14/01/2020
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ План за инвестиции за устойчива Европа План за инвестиции на Европейския зелен пакт COM(2020) 21 14/01/2020
Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите ПРИЛОЖЕНИЕ към Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите COM(2020) 23 14/01/2020
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ СИЛНА СОЦИАЛНА ЕВРОПА ЗА СПРАВЕДЛИВИ ПРОМЕНИ ПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ СИЛНА СОЦИАЛНА ЕВРОПА ЗА СПРАВЕДЛИВИ ПРОМЕНИ COM(2020) 14 14/01/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на тринадесетото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни (CMS) по отношение на предложенията на различни страни за изменение на допълненията към тази Конвенция и относно оттеглянето на резерва, съобщена на тази Конвенция COM(2020) 8 13/01/2020
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1977 на Съвета за откриване и управление на автономните тарифни квоти на Съюза за определени продукти от риболов за периода 2019—2020 година COM(2020) 5 10/01/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на Регламент (ЕО) № 1007/2009, изменен с Регламент (ЕС) 2015/1775, относно търговията с тюленови продукти COM(2020) 4 10/01/2020
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за разпределяне на възможностите за риболов по силата на Протокола за изпълнение към Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сейшели COM(2020) 1 07/01/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването от името на Съюза на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство и на изпълнителен протокол към него (2020—2026 година) между Европейския съюз и Република Сейшели ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Съюза и временното прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство и на изпълнителен протокол към него (2020—2026 година) между Европейския съюз и Република Сейшели COM(2020) 2 07/01/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Съюза и временното прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство и на изпълнителен протокол към него (2020—2026 година) между Европейския съюз и Република Сейшели ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за решение на Съвета относно подписването от името на Съюза и временното прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство и на изпълнителен протокол към него (2020—2026 година) между Европейския съюз и Република Сейшели COM(2020) 3 07/01/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по линия на ЕФГЗ Early Warning System No 7-10/2019ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно разходите по линия на ЕФГЗ Early Warning System No 7-10/2019 COM(2019) 637 19/12/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на програмите за пчеларството COM(2019) 635 17/12/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно напредъка в прилагането на Директива 2011/70/ЕВРАТОМ на Съвета, инвентар на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво на територията на Общността и прогнози за бъдещето ВТОРИ ДОКЛАД {SWD(2019)435} {SWD(2019)436} COM(2019) 632 17/12/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно прилагането от държавите членки на Директива 2006/117/ЕВРАТОМ на Съвета относно надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво Трети доклад {SWD(2019)437} COM(2019) 633 17/12/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на член 45 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 относно информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика {SWD(2019)438} COM(2019) 634 17/12/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Стратегически доклад за 2019 г. относно изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове ПРИЛОЖЕНИЯ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Стратегически доклад за 2019 г. относно изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове COM(2019) 627 17/12/2019