Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Асамблеята на Лисабонския съюз COM(2020) 136 06/04/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1219/2012 за установяване на преходни разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения между държавите членки и трети държави COM(2020) 134 06/04/2020
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз COM(2020) 135 03/04/2020
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2017/745 за медицинските изделия по отношение на датите на прилагане на някои от неговите разпоредби COM(2020) 144 03/04/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по линия на ЕФГЗ Early Warning System No 1-3/2020 ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по линия на ЕФГЗ Early Warning System No 1-3/2020 COM(2020) 147 03/04/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно прилагането на Решение (ЕС) 2016/344 за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд COM(2020) 129 02/04/2020
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 223/2014 as regards the introduction of specific measures for addressing the COVID-19 crisis COM(2020) 141 02/04/2020
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment in respect of special instruments for 2020 (Article 6(1)(e) and (f) of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020) COM(2020) 173 02/04/2020
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1303/2013 and Regulation (EU) No 1301/2013 as regards specific measures to provide exceptional flexibility for the use of the European Structural and Investments Funds in response to the COVID-19 outbreak COM(2020) 138 02/04/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Регламент (ЕС) 2016/1076 относно рамката на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектора на рибарството COM(2020) 131 02/04/2020
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 COM(2020) 174 02/04/2020
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение (SURE) вследствие на избухването на зараза с COVID-19 COM(2020) 139 02/04/2020
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за активиране на спешната подкрепа по Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета от 15 март 2016 г. и за изменение на разпоредбите на същия регламент във връзка с разпространението на COVID-19 COM(2020) 175 02/04/2020
ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ No 2 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА СЪЮЗА ЗА 2020 Г. Предоставяне на спешна подкрепа на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19 COM(2020) 170 02/04/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Решение (ЕС) 2020/265 по отношение на корекциите на сумите, мобилизирани от Инструмента за гъвкавост за 2020 г., които ще бъдат използвани за целите на миграцията, притоците от бежанци и заплахите за сигурността, за незабавни мерки в контекста на разпространението на COVID-19 и за укрепване на Европейската прокуратура COM(2020) 171 02/04/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г. за предоставяне на спешна помощ на държавите членки и за допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19 COM(2020) 172 02/04/2020
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Действия в отговор на коронавируса Да използваме всячески всяко налично евро, за да запазим човешкия живот и препитанието на хората COM(2020) 143 02/04/2020
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1379/2013 и Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на специални мерки за смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите COM(2020) 142 02/04/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за даване на разрешение на Италия да прилага специална мярка за дерогация от член 285 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2020) 124 31/03/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в Комитета за държавен пристанищен контрол на Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за решение на Съвета за позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в Комитета за държавен пристанищен контрол на Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за решение на Съвета за позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в Комитета за държавен пристанищен контрол на Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол COM(2020) 117 31/03/2020