Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно Наредба за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях
Дата 30/11/2011
Входящ номер 154-05-169
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 09/12/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 09/12/2011
Текст на питането
Текст на отговор