Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за предприемане на действия във връзка с отнемането на лиценза за извършване на застрахователна дейност на кипърската застрахователна компания "Olympic Insurance Co Ltd"
20/08/2018

 


РЕШЕНИЕ

за предприемане на действия във връзка с отнемането на лиценза за извършване на застрахователна дейност на кипърската застрахователна компания „Olympic Insurance Co Ltd“

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Възлага на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи и на министъра на финансите, съвместно с Комисията за финансов надзор, да предприемат действия за търсене на възможности за оказване на помощ (включително при необходимост на правна помощ) на лицата, сключили със застрахователна компания „Olympic Insurance Co Ltd“ застрахователни договори за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, чието действие е прекратено след 17 август 2018 г., при упражняването на правата им във връзка с отнемането на лиценза на застрахователя.

2. Комисията за финансов надзор на основание чл. 29, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор да представи на Народното събрание доклад за осъществения от нея надзор върху дейността на застрахователя по т. 1 в Република България, ведно с информация за собствеността на застрахователя и направените от него вноски в Гаранционния фонд (размер и основание на вноските), както и информация за актуалното състояние на Гаранционния фонд (размер на средствата в паричните фондове, управление и съхраняване).

3. В срок до 7 септември 2018 г. заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи, министърът на финансите и председателят на Комисията за финансов надзор да информират Народното събрание за предприетите действия по т. 1, а Комисията за финансов надзор да представи доклада по т. 2.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 21 август 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

7912