Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
31/07/2020

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „б“ от Закона за енергетиката

РЕШИ:

Избира Димитър Георгиев Кочков за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 31 юли 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

5610