Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
  • Дата на раждане : 19/04/1969 Враца, България
  • Професия: агроном;икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: rumen.georgiev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по земеделието и храните
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
член 10/05/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
16/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно откритата по предложение на МЗХГ процедура за изменение на БДС 12:2010 "Българско кисело мляко" и контролът, който МЗХГ следва да упражнява върху млекопроизводителите за неговото спазване.
Писмен отговор на 16/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно отсъствието на специализиран медицински транспорт.
Писмен отговор на 16/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно правото на свободен достъп на граждани до парковата територия на резиденция "Лозенец".
Отговорено в зала на 23/06/2017.
30/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно приключили процедури за смяна на предназначението на земеделски земи.
Писмен отговор на 30/06/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми с прилагането на подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно реализирането на заложените мерки в Оперативна програма "Развитие на селските региони" 2014-2020.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно актуалното състояние на процеса по погасяване на издадените от държавата компесаторни инструменти за одържавеното имущество на гражданите.
Писмен отговор на 06/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно неспазване на правилата и нормите за пожарна безопасност на територията на Френския лицей "Виктор Юго" град София.
Писмен отговор на 13/10/2017.
26/01/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно план за управление на Природен парк "Витоша".
Отговорено в зала на 26/01/2018.
30/03/2018
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно държавната политика в областта на хидромелиорациите.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
11/05/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предложените промени в Закона за марките и географските означения и подадените в Министерството на земеделието, храните и горите заявления за регистрация на географски означения, съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
27/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на "Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация" ЕАД.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
11/05/2018
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на сектор "Пчеларство".
Отговорено в зала на 11/05/2018.
01/06/2018
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно държавната политика и готовността на Министерството на земеделието, храните и горите чрез Изпълнителната агенция "Борба с градушките" за предотвратяване на щети на населението и на земеделските стопани.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно възможността Министерство на земеделието, храните и горите да подпомага дейността на агрометеорологичната мрежа на Националния институт по метеорология и хидрология БАН, чрез осъществяване на целево финансиране на наблюденията и поддръжката на тази мрежа.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно подпомагане и компенсация на земеделските производители при природни бедствия.
Отговорено в зала на 22/06/2018.
13/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно стратегическата визия на Министерството на земеделието, храните и горите, с оглед преустановяване на обезлюдяването на селските райони, чрез прилагане на глобална стратегия за обновяване на поколенията.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно приоритетните задачи на Българската агенция по безопасност на храните в областта на здравеопазването и хуманното отношение към животните в България.
Отговорено в зала на 27/07/2018.
21/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми при тютюнопроизводството и мерките, които Министерство на земеделието, храните и горите предприема за тяхното решаване.
Отговорено в зала на 21/09/2018.
05/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно измерване степента на интегрираност на аграрната политика на Министерство на земеделието, храните и горите чрез добавената стойност и заетостта.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно производството на зърнени култури за реколти 2015, 2016, 2017 и 2018 г.
Писмен отговор на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно структурата на стойността на брутната продукция от отрасъл "Селско стопанство" за периода 2014 - 2016 г., %.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
30/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно развитието на сектор "Свиневъдство" в България.
Отговорено в зала на 30/11/2018.
14/12/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно Национален стратегически план на България, съгласно новата Обща селскостопанска политика на ЕС, визия и готовност на Министерство на земеделието, храните и горите.
Отговорено в зала на 14/12/2018.
08/02/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно стартирането на процедура "Развитие на услуги и други неземеделски дейности" по подмярка 6.4.1. на Държавен фонд земеделие.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно държавната политика на Министерството на земеделието, храните и горите за развитие на памукопроизводството в България.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно незаконна сеч на гори на територията на общ. Оряхово, обл. Враца.
Писмен отговор на 01/03/2019.
05/07/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно изплатени средства по мярка 10 "Агроекология и климат".
Отговорено в зала на 05/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно политика на Министерство на земеделието, храните и горите за отглеждане на ароматни и лечебни растения.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
28/02/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно неизпълнение на подписаното и одобрено на 11.12.2013 г. споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл. 384 от НПК, одобрено с протоколно определение от същата дата, постановено по НОХД № 18960/2013 г. по описа на СРС, НО, 101-ви състав, касаещо връщане на задържана сума в размер на 407 600 (четиристотин и седем хиляди и шестстотин) евро, с обща левова равностойност 797 196,31 (седемстотин деветдесет и седем хиляди сто деветдесет и шест лева и 31 стотинки) на собственика й - Боливарското правителство на Венецуела, Министерство на народната власт за спорта, Национален спортен институт.
Писмен отговор на 28/02/2020.
21/02/2020
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно неизпълнение на подписаното и одобрено на 11.12.2013 г. споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл. 384 от НПК, одобрено с протоколно определение от същата дата, постановено по НОХД № 18960/2013 г. по описа на СРС, НО, 101-ви състав, касаещо връщане на задържана сума в размер на 407 600 (четиристотин и седем хиляди и шестстотин) евро, с обща левова равностойност 797 196,31 (седемстотин деветдесет и седем хиляди сто деветдесет и шест лева и 31 стотинки) на собственика й - Боливарското правителство на Венецуела, Министерство на народната власт за спорта, Национален спортен институт.
Писмен отговор на 21/02/2020.
05/06/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно договорите за т. нар. студентски бригади в контекста на извънредното положение в страната и света.
Отговорено в зала на 05/06/2020.
10/07/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно неизпълнението на мерки по Приоритетна област 5 за насърчаване на ефективността на използване на ресурсите и подкрепа на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика от Програмата за развитие на селските райони на Република България 2014 - 2020 г., в светлината на целите, заложени в разработваните на национално ниво и на ниво ЕС визии, стратегии, програми, насоки за развитие в областите околна среда, селско стопанство, енергетика и икономика, регионални политики, човешки ресурси и др., за следващия програмен период и до 2030 г..
Писмен отговор на 10/07/2020.
10/07/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно неизпълнението на изискванията на чл. 192 и чл. 194 от Закона за водите, въведени с изменението на Закона (ДВ бр. 58/2015 г.), целящи в т.ч. и осигуряване въвеждането на принципа "замърсителят плаща" и въвеждане на законовите механизми за възстановяване на разходите за опазване на околна среда с цел предотвратяване на нитратните замърсявания на подпочвените води и тези произтичащи от амониевите замърсявания на атмосферата и последващите от това изменения на климата, вследствие прилагането на нитратни торове в земеделието.
Писмен отговор на 10/07/2020.
02/10/2020
Питане към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно осигуряване на условия за нормално протичане на есенната сеитба в основни зърнопроизводителни райони.
Отговорено в зала на 02/10/2020.
09/10/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно задължителното възстановяване на тротоари, пешеходни пътеки и отбивки за спирки на път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход.
Отговорено в зала на 09/10/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-22
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-181
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
31/05/2019
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС