Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СТЕФАН СТАЙНОВ ЖЕЛЕВ
СТЕФАН СТАЙНОВ ЖЕЛЕВ
  • Дата на раждане : 11/03/1954 Димитровград, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: stefan.zhelev@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 11/11/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
19/02/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осъществяване на контрол по прилагането и изпълнението от ВиК Шумен ООД на Наредба №4 от 14 септември 2004г. за условията и реда за присъединяване на потребители и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.
Писмен отговор на 19/02/2016.
11/03/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно възможно ли е фактът за първото документирано гражданско честване на Деня на светите братя Кирил и Методий през 1813 година в Шумен да намери място в учебриците по история.
Писмен отговор на 11/03/2016.
01/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно ще продължи ли обучението на студенти, завършили ОКС "бакалавър" от специалност "Геодезия" или от други специалности от професионалното направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия в ОКС "магистър" по програма "Геоматика".
Писмен отговор на 01/04/2016.
02/09/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно авансово плащане на субсидията по Наредба № 9 на Министерството на образованието и науката от 8.08.2003 г., предоставена целево от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.
Писмен отговор на 02/09/2016.
07/10/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно назначаване на класиран с конкурс кандидат за заемане на длъжността "началник отдел "Инспектиране и организационно - методическа дейност" в Регионално управление на образованието - Шумен".
Писмен отговор на 07/10/2016.
20/01/2017
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.).
Писмен отговор на 20/01/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
14/12/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС