Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
  • Дата на раждане : 06/03/1974 Русе, България
  • Професия: университетски преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Научна степен/академична длъжност: доктор по икономика;доктор на науките;професор;
  • Избран(а) с политическа сила: АТАКА 4.52%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: lyubomir.vladimirov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по икономическа политика и туризъм
зам.-председател 28/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Молдова
зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
14/11/2014
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно решение на Министерството на вътрешните работи за създаване на Център за настаняване на нелегални имигранти или арест в гр. Русе.
Отговорено в зала на 14/11/2014.
13/02/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно срокове за изграждането на високоскоростен път Русе - Велико Търново.
Отговорено в зала на 13/02/2015.
05/12/2014
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно мерките за сигурност предприети от Министерството на здравеопазването по отношение опасността от епидемия на ебола.
Отговорено в зала на 05/12/2014.
23/01/2015
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно средствата, получени от Европейския съюз, във връзка със станалите в страната наводнения.
Отговорено в зала на 23/01/2015.
27/02/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно заплаха за екологичната сигурност на Република България и оценка на екологичния риск от замърсяване на водите на р. Дунав.
Отговорено в зала на 27/02/2015.
20/03/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно земно свлачище в с. Пепелина, общ. Две могили, обл. Русе, застрашаващо със срутване път и църква.
Писмен отговор на 20/03/2015.
27/03/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно изготвен проект на "Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност "Корабоводене".
Писмен отговор на 27/03/2015.
29/05/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно отнемане лиценза за износ, внос и трансфер на оръжия на "Дунарит" АД-Русе.
Писмен отговор на 29/05/2015.
20/03/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно колапса на енергийната система и въвеждането на ограничителен режим на електрозахранването.
Отговорено в зала на 20/03/2015.
17/07/2015
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно субсидирането на Българския футболен съюз от компетентния държавен орган в областта на спорта.
Писмен отговор на 17/07/2015.
08/05/2015
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно предоставяне на общественото внимание на договора за ремонт на Националната гимназия за древни езици и култура "Константин Кирил Философ", гр. София.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно откраднати и/или подменени близо 1500 експоната от фондовете на музея на Освободителната война в гр. Бяла, обл. Русе.
Отговорено в зала на 08/05/2015.
18/09/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно тежък екологичен проблем и потенциален екологичен риск за жителите на гр. Мартен и гр. Русе.
Писмен отговор на 18/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно потенциален здравен риск, вследствие екологични замърсявания за жителите на гр. Мартен и гр. Русе.
Писмен отговор на 04/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно спазване на трудовото законодателство в Завод за производство на автомобилни части - "Монтюпе" ЕООД, гр. Русе.
Писмен отговор на 04/09/2015.
24/07/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно вероятни замърсявания на въздуха на гр. Русе и гр. Мартен от "Монтюпе" ЕООД.
Писмен отговор на 24/07/2015.
10/07/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно самопровъзгласяването на лица от академичните среди за компетентни за обучение на студенти само на основание на някои свои публикации.
Писмен отговор на 10/07/2015.
04/09/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно ограничения създадени от липсата на Държавните образователни изисквания в обучението на "парамедицински специалисти".
Писмен отговор на 04/09/2015.
31/07/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно противоречия между действия на Министерството на образованието и науката, Закона за висшето образование и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България през периода 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 31/07/2015.
25/09/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на въздуха на гр. Русе и обгазяване на десетки хиляди граждани на първия учебен ден - 15.09.2015 г..
Писмен отговор на 25/09/2015.
27/11/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно липсата на държавни образователни изисквания в обучението на "парамедицински специалисти".
Писмен отговор на 27/11/2015.
05/02/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно средночасови, средноденонощни и средномесечни концентрации на серен диоксид, азотен диоксид, азотен монооксид, въглероден монооксид, фини прахови частици, озон, азотни оксиди, и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) в атмосферния въздух през периода 2010 - 2015 г.
Писмен отговор на 05/02/2016.
12/02/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно резултати от измервания на основните физикохимични покататели на водата в пунктовете за контролен и оперативен мониторинг по река Дунав през периода 2010 - 2015 г.
Писмен отговор на 12/02/2016.
21/10/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно намеренията на Министерството на вътрешните работи за създаване на нови центрове за прием на бежанци в България.
Писмен отговор на 21/10/2016.
02/12/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно ромския образователен фонд.
Писмен отговор на 02/12/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС