(Извадка от Закона за Държавния печат и Националното знаме на Република България, Обнародван в ДВ бр.47 от 24 Април 1998г., доп. ДВ. бр.33 от 9 Април 1999г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г.)


Чл. 1. Държавният печат на Република България има кръгла форма. В средата е изобразен гербът на Република България. Около герба в горната половина на кръга е написано "Република България", а в долната половина - "държавен печат".

Чл. 2. (1) Държавният печат може да бъде восъчен релефен печат, който се полага върху червен восък, и сух релефен печат.
(2) Случаите, в които се използва съответният по вид печат, се уреждат с този закон.

Чл. 3. (1) За държавния печат се изработват пластичен еталон и пластични металически носители в единични бройки, които се използват за полагане на восъчен или на сух релефен печат по предвидения в този закон ред.
(2) Графичното изображение на държавния печат с определяне на вида и размера на шрифтовата гарнитура, описание на композицията, начина на полагане на восъчния и на сухия релефен печат съгласно приложение № 1, което е неразделна част от този закон.

Чл. 4. Държавният печат на Република България се пази от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция, на когото в това му качество се дава названието "пазител на държавния печат".

Чл. 5. (1) Пластичният еталон по чл. 3, ал. 1 заедно с електронен запис на магнитен носител на държавния печат се съхранява в Българската народна банка в специален сейф, ключът от който се пази от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция.
(2) Восъчният и сухият релефен печат по чл. 3, ал. 1 се съхраняват по ред, определен със заповед на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция, в Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция.

Чл. 6. (1) Восъчният и сухият релефен печат по чл. 3, ал. 1 се подновяват при необходимост по нареждане на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция.
(2) Подменените печати по ал. 1 се унищожават по ред, определен със заповед на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция, за което той съставя протокол.

Чл. 7. (1) Държавният печат се полага от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция след подписване от председателя на Великото Народно събрание на оригиналите на актовете на Великото Народно събрание.
(2) Държавният печат се полага от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция след подписване от председателя на Народното събрание на оригиналите на приетите от Народното събрание актове:
1. закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България;
2. решение за произвеждане на избори за Велико Народно събрание;
3. решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на републиката;
4. решение за произвеждане на национален референдум;
5. решение за избиране и освобождаване на министър-председателя и на Министерски съвет, както и за извършване на промени в правителството;
6. решение за създаване, преобразуване и закриване на министерства;
7. решение, с което се избират членове на Конституционния съд от квотата на Народното събрание;
8. решение за избиране на членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание;
9. решение за избиране и освобождаване на ръководителите на Българската народна банка, на Сметната палата и на други държавни служители, определени със закон;
10. решение, с което се дава съгласие за сключване на договор за държавен заем;
11. решение, свързано с решаване на въпросите за обявяване на война и за сключване на мир;
12. решение, с което се разрешава изпращането и използването на български въоръжени сили извън страната;
13. решение за обявяване на военно или друго извънредно положение върху цялата територия на страната или върху част от нея.

(3) Министърът на правосъдието и правната евроинтеграция подпечатва с восъчен релефен печат приета нова Конституция на Република България, както и закон за изменение и допълнение на Конституцията и решение за произвеждане на избори за Велико Народно събрание. В останалите случаи по ал. 1 и 2 той подпечатва съответните актове със сух релефен печат.
(4) Държавният печат се полага от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция не по-късно от три дни след получаването на актовете по ал. 1 и 2.

Чл. 8. (1) Държавният печат се полага от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция след подписа на президента на републиката върху оригиналите на указите за:
1. насрочване на избори за Велико Народно събрание или за Народно събрание, определяне границите на избирателните райони и утвърждаване на избирателните книжа;
2. свикване на новоизбрано Народно събрание на първо заседание;
3. разпускане на Народното събрание, назначаване на служебно правителство и определяне дата на изборите за ново Народно събрание;
4. определяне на дата за произвеждане на национален референдум и утвърждаване образците на книжата за референдума;
5. насрочване на избори за органи на местното самоуправление;
6. утвърждаване промени на границите и центровете на административно-териториалните единици;
7. наименуване на обекти с национално значение и на населени места;
8. обнародване на закон;
9. връщане за ново обсъждане на приет от Народното събрание закон;
10. назначаване или освобождаване от длъжност ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните представители на Република България при международни организации;
11. назначаване и освобождаване на висшия команден състав на Въоръжените сили и удостояване с висши военни звания;
12. назначаване на съдии от Конституционния съд от квотата на президента;
13. назначаване и освобождаване на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор;
14. назначаване и освобождаване от длъжност на държавни служители, когато това е определено със закон;
15. награждаване с ордени и медали;
16. обявяване на обща или частична мобилизация;
17. обявяване положение на война или друго извънредно положение.

(2) В случаите, когато се изисква приподписване на издадения от президента указ от министър-председателя или от съответния министър в съответствие с чл. 102, ал. 2 от Конституцията на Република България, държавният печат се полага от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция след извършване на приподписването.
(3) Министърът на правосъдието и правната евроинтеграция подпечатва указите на президента за насрочване на избори за Велико Народно събрание с восъчен релефен печат. В останалите случаи по ал. 1 той подпечатва съответните укази със сух релефен печат.
(4) Държавният печат се полага от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция не по-късно от три дни след получаването на указите.
(5) В случаите на издаване на укази по ал. 1, т. 8 и 9 срокът по чл. 88, ал. 3 от Конституцията на Република България за обнародване на законите се разпределя така:
1. Народното събрание изпраща на президента на републиката законите за обнародване не по-късно от три дни след приемането им;
2. президентът на републиката изпраща на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция указите по ал. 1, т. 8 и 9 за полагане на държавния печат не по-късно от осем дни след получаването на законите;
3. министърът на правосъдието и правната евроинтеграция полага държавния печат върху указите на президента по ал. 1, т. 8 и 9 не по-късно от два дни след получаването им.

Чл. 9. (1) Държавният печат се полага от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция върху оригиналите на документите за ратификация, утвърждаване, приемане или присъединяване към международен договор, изготвени въз основа на приет от Народното събрание закон за ратифициране или акт на Министерския съвет, с който Република България се обвързва с международен договор.
(2) Държавният печат се полага от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция върху оригиналите на документите, с които се акредитират ръководителите на дипломатическите представителства и на постоянните представители на Република България при международни организации.
(3) Държавният печат се полага от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция не по-късно от три дни след получаването на документите по ал. 1 и 2.

Чл. 10. (1) Полагането на държавния печат има удостоверително значение. Указите, които не се приподписват от министър-председателя или от съответния министър, влизат в сила от момента на постановяването им от президента на републиката, а всички останали - след тяхното приподписване.
(2) Министърът на правосъдието и правната евроинтеграция удостоверява с подписа си полагането на държавния печат върху съответния акт, с изключение на чл. 8, ал. 1, т. 10 и чл. 9.

Чл. 11. (1) Восъчен релефен печат се полага от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция непосредствено под подписа, който се удостоверява.
(2) Сух релефен печат се полага от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция върху подписа, който се удостоверява.

Чл. 12. Министерският съвет определя министър, който да полага държавния печат при отсъствие или при невъзможност на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция да го положи.

Чл. 13. (1) В Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция се води специален регистър, в който се вписват по реда на постъпването им всички актове, върху които е положен държавният печат.
(2) Документите, върху които е положен държавният печат, носят и номера, съответно датата на записването в регистъра.

Чл. 14. (1) Препис от документ, който носи държавния печат, се заверява в Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция, което удостоверява, че първообразът носи държавния печат.
(2) Оригиналът на акт или документ, върху който е положен държавният печат, се съхранява в Народното събрание, съответно в администрацията на президента. Заверено копие на оригинала, от което се заверяват преписите по ал. 1, се съхранява в Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция.
----------------------------------

Държавният печат на Република България има кръгла форма с диаметър 55 mm и композиция, която включва пластичен герб на Република България - голяма форма и текст "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДЪРЖАВЕН ПЕЧАТ" изпълнен в шрифт "Виол".

Восъчният релефен печат се полага ръчно върху червен восък.

Сухият червен печат - блинд се полага чрез специална преса за преге печат върху хартия, картон или пергамент