Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
вторник, 13/11/2018


Комисия по културата и медиите
13/11/2018, 15:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия, № 802-01-38, внесен от Министерски съвет на 10.10.2018 г.

2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-81, внесен от Емилия Милкова на 07.11.2018 г.

3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-82, внесен от Данаил Кирилов, Диана Саватева, Станислав Станилов, Боряна Георгиева, Спас Панчев и Велислава Кръстева на 07.11.2018 г.
сряда, 14/11/2018


Комисия по икономическа политика и туризъм
14/11/2018, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане, № 802-01-37, внесен от Министерски съвет на 9 октомври 2018 г. -- за второ гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерски съвет на 22 октомври 2018 г. -- за първо гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, № 802-02-25, внесен от Министерски съвет на 15 октомври 2018 г. -- за първо гласуване.
4. Разни.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
14/11/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика към министъра на труда и социалната политика, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Законопроект за хората с увреждания, № 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18.10.2018 г. – обсъждане за второ гласуване.
Комисия по външна политика
14/11/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1.Информация от ръководствата на Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и Министерството на труда и социалната политика за процеса на формиране на българската позиция относно утвърждаването и бъдещото прилагане на Глобалния пакт за сигурна, редовна и законна миграция на ООН.
(т.1. Съвместно с КВСОР)
2.Законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, № 802-02-26, внесен от Министерски съвет на 06.11.2018 г.
3.Разни.
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
14/11/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Изслушване на г-н Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Информация относно напредъка по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 802-01-42, внесен от Министерския съвет на 19.10.2018 г. – първо гласуване.
4. Разни.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
14/11/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Информация от ръководствата на Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и Министерството на труда и социалната политика за процеса на формиране на българската позиция относно утвърждаването и бъдещото прилагане на Глобалния пакт за сигурна, редовна и законна миграция на ООН;
(заседанието по т.1 е съвместно с Комисията по външна политика и ще се проведе в зала 3 на пл. "Княз Александър I" № 1).
2. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгл. чл. 29, ал. 1 от ПОДНС;
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 802-01-51, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г.;
4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, № 802-02-25, внесен от Министерски съвет на 15.10.2018 г.;
5. Разни.
Комисия по правни въпроси
14/11/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите - членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, № 802-02-26, внесен от Министерски съвет нa 6.11.2018 г.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на ръководството на Министерството на околната среда и водите във връзка с текущото състояние и напредъка по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерски съвет на 22 октомври 2018 г.

3. Информация за предстоящото участие на делегация от КЕВКЕФ в Пленарното заседание на Конференцията на Комисиите по европейските въпроси на парламентите на държавите-членки на Европейския съюз (КОСАК), Виена, Австрия, в периода 18-20 ноември 2018 г.

4. Разни.
Комисия по земеделието и храните
14/11/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Блиц-контрол;
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерски съвет на 5 ноември 2018 г. за първо гласуване.
четвъртък, 15/11/2018


1.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
2.Разни

Заседанието е закрито за медии, граждани и граждански организации.
Комисия по отбрана
15/11/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г.

2. Разни.
Комисия по бюджет и финанси
15/11/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Указ № 259 на Президента на Република България, постъпил на 14.11.2018 г., за връщане за ново обсъждане на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от Народното събрание на 07.11.2018 г., с мотивите към указа.

2. Разни
Комисия по здравеопазването
15/11/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 15.11.2018 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Обсъждане на тема: „Нови подходи в лечението на онкологичните заболявания“.


ОТ РЪКОВОДСТВОТО