Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 18/09/2019


Комисия по икономическа политика и туризъм
18/09/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Обсъждане и гласуване на законопроект за публичните предприятия, № 902-01-27, внесен от Министерски съвет на 5 юни 2019 г. -- за второ гласуване.
2. Разни.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
18/09/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала № 1, Източно крило
ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, № 954-01-55, внесен от Дора Стоянова Христова и група народни представители на 26.07.2019

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 954-01-56, внесен от Кръстина Николова Таскова и група народни представители на 26.07.2019 г.

3. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-57, внесен от Кръстина Николова Таскова и група народни представители на 26.07.2019 г.
Комисия по правни въпроси
18/09/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на:
- законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-60, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители нa 02.09.2019 г.;
- законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-61, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители нa 03.09.2019 г. и
- законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-63, внесен от Веселин Найденов Марешки и група народни представители нa 05.09.2019 г.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 954-01-65, внесен от Анна Василева Александрова и група народни представители нa 05.09.2019 г.

3. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45, внесен от Министерски съвет нa 02.09.2019 г.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
18/09/2019, 14:30
Изнесено заседание, зала Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ - МВР, бул.“Мария Луиза“ № 114 Б.
ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ОТМЕНЯ!
Комисия по енергетика
18/09/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3/ Източно крило
1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката №954-01-43, внесен на 19.06.2019г. от ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ и група народни представители – за второ четене
Комисия по бюджет и финанси
18/09/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45/ 02.09.2019, внесен от Министерския съвет.

2. Законопроект за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица № 854-01-88/ 13.12.2018, внесен от Александър Сабанов и гр.н.п, - второ гласуване.

3. Разни.
Комисия по образованието и науката
18/09/2019, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
Точка единствена. Представяне от г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката на бъдещата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027г.)“
1. Изслушване на главния прокурор г-н Сотир Цацаров във връзка с предложения за законодателни промени.
2. Разни.
четвъртък, 19/09/2019


Комисия по земеделието и храните
19/09/2019, 12:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, № 902-01-43, внесен от Министерски съвет на 19 август 2019 г. – за първо гласуване.
Комисия по здравеопазването
19/09/2019, 14:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 19.09.2019 г., /четвъртък/ от 14:00 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 902-01-46, внесен от Министерски съвет на 02.09.2019 г. – първо гласуване.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 902-01-44, внесен от Министерски съвет на 26.08.2019 г. - първо гласуване.
Комисия по енергетика
19/09/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
1. Представяне на информация относно актуалното състояние на енергийната ефективност на Република България
1. Изслушване на ръководството на Държавна агенция „Електронно управление“
1.Изслушване на членовете на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на основание чл. 8а, ал. 1 от Вътрешните правила за дейността на КБККИПЕ.
2.Изслушване на директора на Дирекция „Конфликт на интереси“ към КПКОНПИ във връзка със сигнал, получен в комисията.
3.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
4.Разни

Заседанието по т.2 и т.3 е закрито за медии, граждани и граждански организации.