Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 18/10/2017


Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
18/10/2017, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-23, внесен от Министерски съвет на 02.10.2017 г.

2. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 754-01-57, внесен от Димитър Иванов Гечев и група народни представители на 20.09.2017 г.

3. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 04.10.2017 г.

4. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754-01-72, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 13.10.2017 г.

5. Разни.
Комисия по икономическа политика и туризъм
18/10/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
Комисията по икономическа политика и туризъм ще проведе съвместно заседание с Постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите

1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26 септември 2017 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2017 г., № 704-00-12, внесен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 5 октомври 2017 г.
3. Представяне на резултати от контролната дейност на Комисията за защита на потребителите в туристически обекти по Черноморието в изпълнение на Програма „Лято 2017“.
4. Разни.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
18/10/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 754-01-40, внесен от Диана Йорданова, Павел Шопов, Светлана Ангелова, Драгомир Стойнев, Крум Зарков, Дора Христова, Албена Найденова, Хасан Адемов, Александър Сабанов и Елхан Кълков на 6.07.2017 г. – обсъждане за второ гласуване – продължение.

2. Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г., Доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г., Годишен доклад и Отчет за дейността на фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2016 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2016 г., № 702-00-42, внесен от Министерски съвет на 29.09.2017 г.

3. Становище на Комисията по труда, социалната и демографската политика относно предложения по проекта на Националната програма на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
Комисия по външна политика
18/10/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1.Бъдещето на Западните Балкани в ЕС от перспективата на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Сърбия и на Черна гора.
(съвместно с КЕВКЕФ)

2.Актуални въпроси към министъра на външните работи г-жа Екатерина Захариева, в съответствие с чл. 29 от ПОДНС.

3.Разни
ДНЕВЕН РЕД:

1. Бъдещето на Западните Балкани в ЕС от перспективата на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Сърбия и Черна гора.
(Съвместно с Комисията по външна политика)
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
18/10/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 702-01-24, внесен от Министерски съвет на 03 октомври 2017 г. – първо гласуване.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 04 октомври 2017 г. – първо гласуване.

3. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 702-01-12, внесен от Министерски съвет на 09 август 2017 г. – второ гласуване.

4. Разни.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
18/10/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
ДНЕВЕН РЕД


1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгл. чл. 29, ал. 1 от ПОДНС;

2. Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-45, внесен от Георги Йорданов Йорданов и група народни представители на 19.07.2017г.;


3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 04 октомври 2017 г.;


4. Разни.
Комисия по земеделието и храните
18/10/2017, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Представяне на проекта на програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз в частта "Земеделие и рибарство" от министъра на земеделието, храните и горите.
Комисия по политиките за българите в чужбина
18/10/2017, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Виждания и позиции на Комисията по политиките за българите в чужбина по приоритетите на Националната програма за българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
2. Изслушване на представител от Министерство на външните работи относно условията и реда за получаване на визи от лица от български произход (за постоянен престой в Република България) и възможности за облекчаване на процедурата.
3. Разни.
четвъртък, 19/10/2017


Комисия по енергетика
19/10/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на енергийните предприятия относно икономическото и техническо състояние и готовност за отоплителния сезон – 2017-2018 г. включително: изпълнение на ремонтни програми, изпълнение на инвестиционни програми, изпълнение на програми за постигане на екологично съответствие прах, азотни окиси, CO2
Комисия по културата и медиите
19/10/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по културата и медиите към министъра на културата, по чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Обсъждане на проект на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.), приета с Решение № 387 на Министерския съвет от 2017 г.

3. Разни.
Комисия по правни въпроси
19/10/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Отправяне на актуални въпроси към министъра на правосъдието г-жа Цецка Цачева, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, внесен от Министерския съвет на 06.10.2017 г.

3. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители нa 06.10.2017 г.

4. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 702-01-28, внесен от Министерски съвет на 10.10.2017 г.

5. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-69, внесен от Хамид Бари Хамид, Данаил Димитров Кирилов, Симеон Георгиев Найденов, Емил Димитров Симеонов, Христиан Радев Митев, Димитър Николов Лазаров и Анна Василева Александрова на 05.10.2017 г.
Комисия по отбрана
19/10/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Изслушване на Министъра на отбраната по актуални въпроси на отбранителната политика, съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2.Разни.
1. Актуални въпроси по чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

2. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754-01-72, внесен от Александър Ненков и група народни представители.
1.Изслушване на министъра на икономиката, председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и председателя на Комисия за защита на потребителите по следните теми:
Постигнати резултати, включително и при взаимодействие с други институции по отношение на противодействие и превенция в борбата с контрабандата и престъпления, свързани със сивата икономика.
Законодателни предложения и промени от страна на Министерство на икономиката, свързани с дейностите в обхвата на Комисията.
Въпроси на народни представители.
2.Разни
петък, 20/10/2017


Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
20/10/2017, 10:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 04 октомври 2017 г. – първо гласуване.

2. Разни.