Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 20/11/2019


Комисия по икономическа политика и туризъм
20/11/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна, № 902-02-27, внесен от Министерски съвет на 12 ноември 2019 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 902-01-51, внесен от Министерски съвет на 8 октомври 2019 г. -- за първо гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за възрастните хора, № 954-01-73, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 18 септември 2019 г. -- за първо гласуване.
4. Разни.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
20/11/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала № 1, Източно крило
Точка единствена: Разглеждане и гласуване на Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., Доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., Годишен доклад и Отчет за дейността на фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2018 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2018 г., № 902-00-36, внесен от Министерски съвет на 7.10.2019 г.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 902-01-59, внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2019 г.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерски съвет на 15 октомври 2019 г.

3. Разни.
четвъртък, 21/11/2019


Комисия по енергетика
21/11/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
продукти, №902-01-53, внесен от Министерски съвет на 15.10.2019г. – за първо гласуване

2. Разни
Комисия по образованието и науката
21/11/2019, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
1.Разглеждане за първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за собствеността № 954-01-72, внесен от Милен Василев Михов и група народни представители на 18.09.2019 г.
2.Разглеждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 902-01-42, внесен от Министерски съвет на 12.08.2019 г.
1. Разглеждане и обсъждане на Законопроект за защита на правата и интересите на възрастните хора, № 954-01-62, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 05.09.2019 г.

2. Разглеждане и обсъждане на Законопроект за възрастните хора, № 954-01-73, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 18.09.2019 г.
Комисия по здравеопазването
21/11/2019, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 21.11.2019 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, № 954-01-67, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 11.09.2019 г. – първо гласуване.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, № 954-01-75, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 10.10.2019 г. – първо гласуване.

3. Законопроект за възрастните хора, № 954-01-73, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 18.09.2019 г. - първо гласуване.ОТ РЪКОВОДСТВОТО