Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
вторник, 27/06/2017


Комисия по бюджет и финанси
27/06/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1. Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., № 702-01-2, внесен от Министерския съвет на 9 юни 2017 г. – второ четене.

2. Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структури и инвестиционни фондове за програмния период 2014 - 2020 г.

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование , № 754-01-14, внесен от Корнелия Нинова и гр. н.п. на 1 юни 2017 г.

4. Законопроект за допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 754-01-20, внесен от Анелия Клисарова и гр.н.п. на 8 юни 2017 г.

5. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание.
Комисия по земеделието и храните
27/06/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
1. Новия закон за храните и промените в подзаконовите нормативни актове, свързани с производството и търговията с храни;
2. Подзаконовите нормативни актове, свързани със здравословното хранене и защита на здравето на подрастващото поколение:
- Наредба за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения, училищни столове и обектите за търговия на дребно на територията на училища и детски заведения;
- Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения.
3. Разработване и реализиране на цялостна комуникационна стратегия за промотиране на българските храни и напитки съвместно с браншовите организации.
сряда, 28/06/2017


Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
28/06/2017, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-4, внесен от Министерски съвет на 23.06.2017 г.

2. Определяне на дата и обсъждане на темите за дневен ред за първото заседание на Обществения съвет.

3. Разни.
Комисия по икономическа политика и туризъм
28/06/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
Комисията по икономическа политика и туризъм ще проведе съвместно заседание с Постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите

1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 754-01-7, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 18 май 2017 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне и обсъждане на Доклад за дейността на Комисията за защита на потребителите за 2016 г.
3. Изслушване на Комисията за защита на потребителите относно приоритети в работата им за осигуряване на защита интересите на потребителите през активния летен сезон.
4. Разни.
Комисия по външна политика
28/06/2017, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала ИЗТОК
1.Представяне на приоритетите на триото Естония – България – Австрия и на целите на българското правителство в рамките на Естонското председателство на Съвета на ЕС, от г-жа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, от г-жа Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. с участието на Н.Пр.г-н Роланд Хаузер, извънреден и пълномощен посланик на Република Австрия.


2.Разни
Комисия по правни въпроси
28/06/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Отправяне на актуални въпроси към министъра на правосъдието г-жа Цецка Цачева, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-4, внесен от Министерски съвет на 23.06.2017 г.

3. Обсъждане на постъпило писмо от председателя на Върховния касационен съд във връзка с предложения за нова редакция на поставения за разглеждане пред трите колегии на Върховния касационен съд въпрос по Тълкувателно дело № 1/2016 г. на ОСГТНК.

4. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 754-01-15, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 01.06.2017 г.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
28/06/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, №754-01-31, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 27.06.2017 г. – за първо гласуване.

2. Разни.
Временна комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати
28/06/2017, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Огледална"
1. Разглеждане и приемане на проект на Доклад за дейността на Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати.
2. Разни
четвъртък, 29/06/2017


Комисия по енергетика
29/06/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
1.Дискусия относно Директива 2010/75/ЕС с участието на представители на Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите и големите горивни централи.

2.Разни
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
29/06/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Обсъждане на Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 702-00-18, внесен от Министерски съвет на 15.06.2017 г.
2. Разни.
1. Актуални въпроси към министъра на труда и социалната политика г-н Бисер Петков, свързани с проблемите на хората с увреждания.

2. Разни
Комисия по отбрана
29/06/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 754-01-30, внесен от Константин Веселинов Попов и група народни представители на 22.06.2017 г. – обсъждане за първо гласуване.

2.Разни.
1. Среща на членовете на Комисията с представители на Съюза на пивоварите в България с цел запознаване с проблемите в областта на производството и разпространението, касаещи акцизното облагане и контрол.

2. Разни
Комисия по здравеопазването
29/06/2017, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 29.06.2017г., /четвъртък/ от 16:00 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 702-00-18, внесен от Министерския съвет на 15.06.2017 г.
1.Разглеждане и информация за сигнали и жалби постъпили в Комисията.
2.Разни

Заседанието е закрито за медии, граждани и граждански организации!
петък, 30/06/2017


Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
30/06/2017, 10:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
ДНЕВЕН РЕД:

Дискусия на тема: „Политически аспекти на Парламентарното измерение на първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз“ с участието на членовете на Европейския парламент от Република България и ръководствата на Комисията по външна политика, Комисията по отбрана, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по енергетика .