Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно функционирането на системата от разплащателни агенции в селскостопанския сектор ПРИЛОЖЕНИЯ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно функционирането на системата от разплащателни агенции в селскостопанския сектор COM(2017) 745 12/12/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕО) № 762/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за предоставянето от държавите членки на статистика относно аквакултурите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 788/96 на Съвета COM(2017) 747 12/12/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ в съответствие с член 21, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за изпълнение на член 10 от Протокола на Организацията на обединените нации срещу незаконното производство и трафика с огнестрелни оръжия, техните части и компоненти и боеприпаси, допълващ Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност („Протокол за огнестрелните оръжия“ ), и за установяване на разрешения за износа и мерки за вноса и транзита на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси {SWD(2017)442} COM(2017) 737 12/12/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни COM(2017) 743 11/12/2017
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти COM(2017) 746 11/12/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Директива 2009/138/EO на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) COM(2017) 740 07/12/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Принос на Комисията към тематичния дебат на лидерите на ЕС относно бъдещите действия във връзка с външното и вътрешното измерение на политиката в областта на миграция COM(2017) 820 07/12/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно прилагането през 2016 г. на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно прилагането през 2016 г. на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията COM(2017) 738 06/12/2017
Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна, във връзка с приемането на решения относно процедурния правилник на Съвместния комитет и приемането на мандата на подкомитетите и работните групи ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението за партньорство по въпростие на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна, във връзка с приемането на решения относно процедурния правилник на Съвместния комитет и приемането на мандата на подкомитетите и работните групи JOIN(2017) 44 06/12/2017
Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 92/66/ЕИО на Съвета за въвеждането на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест COM(2017) 742 06/12/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно междинната оценка на Програмата за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програмата „Перикъл 2020“) {SWD(2017)443} {SWD(2017)444} COM(2017) 741 06/12/2017
Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за определяне на разпоредби за повишаване на фискалната отговорност и средносрочния бюджетен подход в държавите членки COM(2017) 824 06/12/2017
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки COM(2017) 826 06/12/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА НОВИ БЮДЖЕТНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СТАБИЛНА ЕВРОЗОНА В ПРАВНАТА УРЕДБА НА СЪЮЗА COM(2017) 822 06/12/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА ЕВРОПЕЙСКИ МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИТЕ COM(2017) 823 06/12/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА ПО-НАТАТЪШНИ СТЪПКИ КЪМ ЗАВЪРШВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ПАРИЧЕН СЪЮЗ: ПЪТНА КАРТА COM(2017) 821 06/12/2017
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ? цел COM(2017) 825 06/12/2017
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за учредяване на Европейския паричен фонд ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложението за Регламент на Съвета за учредяване на Европейския паричен фонд COM(2017) 827 06/12/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Докладване за последващите действия във връзка със Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора и набелязване на допълнителни конкретни действия COM(2017) 728 04/12/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно изпълнението на Директива 2010/75/ЕС и окончателните доклади съгласно предшестващото я законодателство (version 22/09/2017) COM(2017) 727 04/12/2017