Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за 2017 г. относно изпълнението на финансовата помощ, предоставена на отвъдморските страни и територии по линия на 11-ия Европейски фонд за развитие ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за 2017 г. относно изпълнението на финансовата помощ, предоставена на отвъдморските страни и територии по линия на 11-ия Европейски фонд за развитие COM(2018) 78 22/02/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Доклад относно изпълнението на плана за действие на ЕС в областта на митниците за борба с нарушенията на правата върху интелектуална собственост за 2013—2017 г. COM(2018) 77 22/02/2018
COM (2018) 150 COM(2018) 150 22/02/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Кралство Мароко, в което се определят редът и условията за участието на Кралство Мароко в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Кралство Мароко, в което се определят редът и условията за участието на Кралство Мароко в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) COM(2018) 72 19/02/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Кралство Мароко, в което се определят редът и условията за участието на Кралство Мароко в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Кралство Мароко, в което се определят редът и условията за участието на Кралство Мароко в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) COM(2018) 74 19/02/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на делегираното правомощие, предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 510/2011 за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства COM(2018) 73 19/02/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. COM(2018) 71 14/02/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз, на Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. COM(2018) 64 14/02/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила № 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 и 142 към консолидирани резолюции R.E.3 и R.E.5 и към Обща резолюция M.R.1, както и по отношение на предложение за ново глобално техническо правило на ООН ПРИЛОЖЕНИЕ към Proposal for a Council Decision относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила № 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 и 142 към консолидирани резолюции R.E.3 и R.E.5 и към Обща резолюция M.R.1, както и по отношение на предложение за ново глобално техническо правило на ООН COM(2018) 69 14/02/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Европа на резултатите: институционални възможности за по-ефективна работа на Европейския съюз Принос на Европейската комисия към неофициалната среща на лидерите от 23 февруари 2018 г. COM(2018) 95 14/02/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ. ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Нова, модерна многогодишна финансова рамка за Европейския съюз, с която ефикасно да постига резултати по своите приоритети след 2020 г. Приносът на Европейската комисия за неофициалната среща на лидерите на 23 февруари 2018 г. COM(2018) 98 14/02/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Дания да приложи специална мярка за дерогация от член 75 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2018) 68 13/02/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно средносрочната оценка на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) {SWD(2018)44} COM(2018) 66 13/02/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Унгария да прилага специална мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2018) 58 09/02/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Република Латвия да въведе специална мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2018) 59 09/02/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Германия – EGF/2017/008 DE/Goodyear COM(2018) 61 09/02/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз COM(2018) 57 07/02/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз на 26-ата сесия на Ревизионната комисия на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) по отношение на някои изменения на Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) и на притурките към нея ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз на 26-ата сесия на Ревизионната комисия на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) по отношение на някои изменения на Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) и на притурките към нея COM(2018) 63 07/02/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Качество на бензиновите и дизеловите горива, използвани за автомобилен транспорт в Европейския съюз (Доклад за 2016 г.) COM(2018) 56 06/02/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по линия на ЕФГЗ Система за ранно предупреждение № 11-12/2017 ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по линия на ЕФГЗ Система за ранно предупреждение № 11-12/2017 COM(2018) 70 06/02/2018