Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране, учреден по силата на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, във връзка с обмена на информация с цел оценка на въздействието на споразумението под формата на размяна на писма за изменение на Евро-средиземноморското споразумение ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране, учреден по силата на Евро?средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, във връзка с обмена на информация с цел оценка на въздействието на споразумението под формата на размяна на писма за изменение на Евро-средиземноморското споразумение COM(2019) 432 20/09/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Комитета по правилата за произход, създаден съгласно Споразумението за правилата за произход (СТО — ГАТТ от 1994 г.), приложено към заключителния акт, подписан в Маракеш на 15 април 1994 г. ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Комитета по правилата за произход, създаден съгласно Споразумението за правилата за произход (СТО — ГАТТ от 1994 г.), приложено към заключителния акт, подписан в Маракеш на 15 април 1994 г. COM(2019) 424 20/09/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно дейностите на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през 2017 г. и 2018 г.   ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно дейностите на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през 2017 г. и 2018 г.   COM(2019) 415 16/09/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на третото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията Минамата относно живака във връзка с приемането на решение за постепенно прекратяване на употребата на дентална амалгама и за изменение на приложение А към тази конвенция COM(2019) 414 16/09/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на третото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията Минамата относно живака във връзка с приемането на решение за установяване на прагове за определените в член 11, параграф 2 от посочената конвенция отпадъци от живак COM(2019) 413 16/09/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в съвета на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) във връзка с преразглеждането на глава 9 от приложение 9 („Улесняване“) към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване с цел установяване на стандарти и препоръчителни практики относно резервационните данни на пътниците ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложението за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в съвета на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) във връзка с преразглеждането на глава 9 от приложение 9 („Улесняване“) към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване с цел установяване на стандарти и препоръчителни практики относно резервационните данни на пътниците COM(2019) 416 13/09/2019
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори по споразумение между Европейския съюз и Република Кабо Верде за изменение на Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на граждани на Република Кабо Верде и на Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори по споразумение между Европейския съюз и Република Кабо Верде за изменение на Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на граждани на Република Кабо Верде и на Европейския съюз COM(2019) 417 13/09/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация, по отношение на приемането на решение за удължаване на срока на действие на освобождаване от задължения в рамките на СТО, позволяващо на развиващите се страни членки да предоставят преференциално тарифно третиране на продукти от най-слаборазвитите страни COM(2019) 410 11/09/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация, във връзка с приемането на решение за удължаване на срока на действие на освобождаване от задължения в рамките на СТО, позволяващо на Съединените щати да предоставят преференциално тарифно третиране по силата на Закона на САЩ за икономическо възстановяване на Карибския басейн (CBERA) COM(2019) 409 11/09/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Решение № 573/2014/ЕС за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ) COM(2019) 620 11/09/2019
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно срещата на високо равнище за действия в областта на климата, организирана през 2019 г. от генералния секретар на ООН в Ню Йорк COM(2019) 412 11/09/2019
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори от името на Европейския съюз за сключването на споразумение между Европейския съюз и Република Сейшели относно достъпа на риболовни кораби, плаващи под знамето на Сейшелските острови, до водите на Майот ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори от името на Европейския съюз за сключването на споразумение между Европейския съюз и Република Сейшели относно достъпа на риболовни кораби, плаващи под знамето на Сейшелските острови, до водите на Майот COM(2019) 407 09/09/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания COM(2019) 411 06/09/2019
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Доклад относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите – 2019 г. {SWD(2019)320} COM(2019) 406 05/09/2019
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Приключване на подготовката за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 1 ноември 2019 г. COM(2019) 394 04/09/2019
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов на кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза COM(2019) 398 04/09/2019
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно мерките за изпълнението и финансирането на общия бюджет на Съюза през 2020 г., свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза COM(2019) 461 04/09/2019
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502 по отношение на периодите на прилагане COM(2019) 396 04/09/2019
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с оглед на предоставяне на финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение COM(2019) 399 04/09/2019
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1309/2013 относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) COM(2019) 397 04/09/2019