Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз по отношение на измененията на приложенията към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и на приложените правила към Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN), приети от Работната група по превоза на опасни товари (WP.15) и Административния комитет на ADN ПРИЛОЖЕНИЕ към РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз по отношение на измененията на приложенията към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и на приложените правила към Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN), приети от Работната група по превоза на опасни товари (WP.15) и Административния комитет на ADN COM(2018) 598 17/08/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1082/2006 относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС), изменен с Регламент (ЕС) № 1302/2013 с цел по-голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива групи {SWD(2018)395} COM(2018) 597 17/08/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на Регламент (ЕО) № 862/2007 относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила COM(2018) 594 16/08/2018
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА за разрешаване на дерогации от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета и от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията по отношение на изпълнението на определени условия, свързани с плащането за екологизиране за референтната 2018 година в Дания, Естония, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Финландия и Швеция C(2018) 5458 14/08/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението и резултатите на програмата „Перикъл 2020“ за защита на еврото срещу фалшифициране през 2017 г. ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението и резултатите на програмата „Перикъл 2020“ за защита на еврото срещу фалшифициране през 2017 г.ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението и резултатите на програмата „Перикъл 2020“ за защита на еврото срещу фалшифициране през 2017 г. COM(2018) 581 13/08/2018
JOIN (2018) 25 JOIN(2018) 25 13/08/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Комитета по търговията и устойчивото развитие в рамките на ВИТС, създаден по силата на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, във връзка с изготвянето на списъците на лицата, които желаят да изпълняват функциите на членове на експертна група по глава 23 и глава 24 от Споразумението ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Комитета по търговията и устойчивото развитие в рамките на ВИТС, създаден по силата на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, във връзка с изготвянето на списъците на лицата, които желаят да изпълняват функциите на членове на експертна група по глава 23 и глава 24 от Споразумението COM(2018) 580 10/08/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет ЕС—ДОТР, създаден с Конвенцията от 20 май 1987 г. за опростяване на формалностите при търговия със стоки, и в рамките на Съвместния комитет ЕС—ДОТР, създаден с Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим, по отношение на поканата към Обединеното кралство да се присъедини към тези конвенции ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет ЕС—ДОТР, създаден с Конвенцията от 20 май 1987 г. за опростяване на формалностите при търговия със стоки, и в рамките на Съвместния комитет ЕС—ДОТР, създаден с Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим, по отношение на поканата към Обединеното кралство да се присъедини към тези конвенции COM(2018) 576 08/08/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно ползването на услугите на договорно нает персонал през 2016 година COM(2018) 578 08/08/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Директива 2014/40/ЕС за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия COM(2018) 579 08/08/2018
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на мерки за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2115/2005 и (ЕО) № 1386/2007 на Съвета COM(2018) 577 07/08/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден съгласно Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна, относно присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден съгласно Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна, относно присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз COM(2018) 574 06/08/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията на Европейския съюз с оглед приемането на решение на Комитета по СИП, създаден с Временното споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за установяване на позицията на Европейския съюз с оглед приемането на решение на Комитета по СИП, създаден с Временното споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз COM(2018) 571 06/08/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден съгласно Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д’Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, относно присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден съгласно Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д’Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, относно присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз COM(2018) 573 06/08/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Участие нa Европейския съюз като постоянен наблюдател към Тихоокеанската общност (SPC) COM(2018) 575 06/08/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Годишен доклад относно изпълнението на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ през 2017 г. COM(2018) 572 03/08/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието да приема делегирани актове, дадено на Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 COM(2018) 569 03/08/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз на срещата на участниците в Споразумението за официално подкрепяните експортни кредити COM(2018) 565 02/08/2018
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза COM(2018) 567 01/08/2018
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза COM(2018) 568 01/08/2018