Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на управител на Националния осигурителен институт
14/09/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на управител на Националния осигурителен институт

Народното събрание на основание чл.84, т.8 и чл.86, ал.1 от Конституцията на Република България във връзка с чл.37, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване

РЕШИ:

1. Избира Ивайло Цветанов Иванов за управител на Националния осигурителен институт за срок четири години.

2. Решението влиза в сила от приемането му.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 19 септември 2017г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Димитър Главчев

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Цецка Цачева

6956