Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
  • Дата на раждане : 25/09/1955 Монтана, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: irena.anastasova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "БСП за България"
секретар на ПГ 11/09/2018 - до момента
Комисия по образованието и науката
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Казахстан
зам.-председател 20/09/2019 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
02/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно извършена оценка на системата от помощни училища в Република България.
Писмен отговор на 02/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно събиране на информация от Министерството на образованието и науката за образователното ниво и трудовата заетост на родителите на децата от детските градини и учениците от специализираните и неспециализирани училища.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
30/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно информация за училищната мрежа в Р България.
Писмен отговор на 30/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Наредбата за приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.).
Отговорено в зала на 23/06/2017.
28/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно финансирането на иновативните училища в България.
Писмен отговор на 28/07/2017.
29/09/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно информация за работата на МОН по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Писмен отговор на 29/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проверките на СМГ "Паисий Хилендарски" от Агенция за държавна финансова инспекция и от Министерството на образованието и науката.
Писмен отговор на 29/09/2017.
13/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно държавен образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
Отговорено в зала на 13/10/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно ръководния състав на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
08/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно функциите и структурата на регионалните управления на образованието на Министерството на образованието и науката.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
08/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно информация за работата на Министерството на образованието и науката по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Писмен отговор на 08/12/2017.
02/02/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно жалба от С. П. Иванова - учител по биология в ППМГ "Акад. Иван Ценов" - гр. Враца.
Писмен отговор на 02/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно обществено обсъждане на новата учебна програма по история за Х клас.
Писмен отговор на 09/02/2018.
05/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно действията на Министерството на образованието и науката по намаляване на административната тежест в дейността на учителите в системата на средното образование в България.
Отговорено в зала на 05/04/2018.
05/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно политиката на Министерството на образованието и науката за осигуряване условия за работа, квалификация и развитие на ръководните кадри в системата на средно образование в страната.
Отговорено в зала на 05/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно организацията и контрола на дейността по придобиване на професионално-квалификационна степен на педагогически специалисти.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
11/05/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно педагогически и административни дейности в 97-о СУ "Братя Миладинови" - София, в нарушение на нормативната уредба в сферата на средното образование.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
11/05/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно финансирането на училищата в системата на средно образование в страната.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проектите за учебни програми по български език и литература за ХІ и ХІІ клас.
Писмен отговор на 18/05/2018.
27/07/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно приема на децата в детски заведения и в първи клас в по-големите градове в страната.
Отговорено в зала на 27/07/2018.
29/06/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно постъпил сигнал от Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия - гр. София.
Писмен отговор на 29/06/2018.
05/09/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно ролята и дейността на обществените съвети към училищата и детските градини.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
19/10/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно кадровото осигуряване на системата на училищното и предучилищно образование и Министерството на образованието и науката.
Писмен отговор на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми при прилагането на схемата за доставка на мляко и млечни продукти на учениците в учебните заведения.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
23/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми при доставките на мляко в училища в гр. София по СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ-СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО".
Отговорено в зала на 23/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проблеми при организирането и провеждането на ученически екскурзии.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно регулиран прием на ученици в първи клас.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения.
Писмен отговор на 07/12/2018.
11/01/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проблеми в дейността на Центъра за специална образователна подкрепа "Академик Тодор Самодумов", с. Кранево, общ. Балчик.
Отговорено в зала на 11/01/2019.
15/02/2019
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно националния инспекторат по образованието.
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно пенсиониране на директора на ОУ "Иван Вазов", с. Поточница, обл. Кърджали.
Отговорено в зала на 15/02/2019.
05/07/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно информация за увеличението на учителските заплати от 01.01.2019 г..
Писмен отговор на 05/07/2019.
05/07/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно анализ на национално външно оценяване за IV и VII клас.
Писмен отговор на 05/07/2019.
05/07/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно създаване на необходимата физическа среда за деца и ученици със специални образователни потребности.
Писмен отговор на 05/07/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
08/11/2018
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС